Referat af generalforsamling i DSAH den 9. februar 2013, Fjelsted Skov Kro

27 stemmeberettigede var mødt op, og disse medbragte 2 fuldmagter - i alt 29 stemmer.

1. Valg af dirigent
Formand Marianne Tengstedt bød velkommen og foreslog K. K. Jensen som dirigent. Der kom ikke andre forslag fra forsamlingen, og K. K. Jensen modtog valget som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

2. Valg af stemmetællere
Følgende blev foreslået og valgt: Shannon Viuf, Jesper Kjeldstrøm og Carina Fjordside.

3. Årsberetning
De forskellige punkter i årsberetningen blev gennemgået for eventuelle kommentarer. Der var ingen kommentarer, og årsberetningen blev taget til efterretning.

4. Regnskab 2011
Line Brunsgaard gennemgik regnskab 2012.
Regnskab 2012 endte ud med et overskud på ca. 67.500,-
Der var ros for regnskabet og ris for det lave antal medlemmer, foreningen har pt. Der blev opfordret til, at det blev et fokuspunkt i 2013. Der var spørgsmål til den lave renteindtægt. Dette skyldes, at vi ikke opnår nogen særlig god rente på vores aftalekonto. Det blev efterspurgt, at showet på indtægtssiden blev opdelt i hhv. ride- og showklasser.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og der blev meddelt ansvarsfrihed til bestyrelsen.

5. Budget 2013
Line Brunsgaard fremlagde budget 2013.
Marianne Tengstedt fremlagde bestyrelsens idéer til nye kontingenttyper. Et stutterimedlemskab, der bl.a. indeholder optagelse på stutterilisten på den nye hjemmeside og 2 gratis annoncer på salgslisten pr. år. Pris for dette kr. 1.000,-. Derudover et støttemedlemskab, der svarer til det nuværende passive medlemskab og et sportsmedlemskab for aktive ryttere til kr. 450,- Det er tænkt at medlemmer via login skal have adgang til en decideret medlemsside på hjemmesiden. Det er også tænkt, at der skal laves graduering på deltagelse i show. Der var spørgsmål om, om bestyrelsen havde regnet på konsekvensen af de nye medlemskabstyper på baggrund af de nuværende medlemmer. Marianne Tengstedt sagde, at det ville blive gjort inden, de bliver effektueret. Der var forslag om at tilbyde 1. års medlemskab gratis til nye hesteejere. Der var spørgsmål til, om stutterimedlemskabet giver mulighed for at have flere ryttere på samme hest uden at disse skal være medlemmer selv. Det vil være med i overvejelserne om, hvad medlemskabet skal indeholde.

6. Behandling af indkomne forslag
Der var fremsat forslag om ændring af tidspunkt for opkrævning af kontingent fra nuværende
1. oktober året før til 10. januar i det pågældende år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Orientering fra de enkelte udvalg
Avlsudvalg:
Marianne Tengstedt: Der er pt. ingen aktiviteter i udvalget, da vi som bekendt er underlagt
ECAHO, WAHO og både dansk og EU-lovgivning og det i store træk definerer, hvordan
registreringen skal foregå. Enkeltsager bliver løst i samarbejde mellem sekretær og
formand/bestyrelse.
Marianne Andersen gav som foreningens repræsentant i LU et referat af møderne i 2012.
Videncenter for Heste har opgaven med at udstede pas til alle heste. Denne opgave er stadig
ikke helt afsluttet, da der er en del, der ikke er bekendt med kravet endnu. Videncentret har
tilbudt at arrangere samarbejde mellem foreninger på aktivitetsniveau, så de mindre
avlsforbund kan profitere af fordelen ved at være flere om at dele eks. faciliteter, dommere
o.l. Der er lavet en ny sundhedsdatabase, hvor dyrlægerne indberetter OCD-forekomster ved
stort set alle røntgenundersøgelser. Dette har været en stor succes og har givet et fantastisk
materiale til forskning. En samlet hestebranche indsendte i 2012 et fælles høringssvar til
ministeriet vedr. Hesteloven. Der er desværre endnu ikke kommet nogen respons på
høringssvaret. Bedækningskurven, der siden 2008 har været stærkt faldende, flader nu ud, så
vi fra at have set fald på 15%, 15% og 20% nu ”kun” har et fald på 8% i gennemsnit i de
avlsforbund, Videncenter for Heste er stambogsførende for. Vi skal huske, at Videncentret
tilbyder rådgivning i bl.a. foderhygiejne, medicinhåndtering, transportforordning, krav til
stalde m.m., og denne rådgivning er for alle. Marianne opfordrede også til at deltage i den
årlige hestekonges, der afholdes af Videncentret den sidste weekend i januar.
Der er truffet beslutning om, at vi skal anvende hestedata som nyt registreringsprogram, og
dette giver os mulighed for at få en online stambog, som kan godkendes af WAHO. Der blev
givet en kort introduktion til Hestedata, så man kunne se hvilke søgemuligheder, der ligger i
den.
Kåring 2012: Der var stor utilfredshed med, at kåringen blev aflyst. Iflg. Marianne
Tengstedt skyldtes det for få tilmeldinger. Der var flere, der mente, at det var blevet lovet på
sidste års generalforsamling, at den ville blive afholdt uanset antal deltagere. Der blev
opfordret til at nedsætte et decideret kåringsudvalg. Bestyrelsen havde udarbejdet et skema,
hvor man kunne tilbyde sin hjælp til show, udvalg el. andet. Dette skema blev delt ud på
generalforsamlingen. Iflg. Pia Wange vil Shagya, anglo- og sportsaraberne gerne
samarbejde om kåringen. Marianne Tengstedt sagde, at bestyrelsen gerne vil afholde kåring,
men at der skal være økonomi i det. Dirigenten konkluderede, at det er et ønske, at der skal
afholdes kåring uanset antal deltagere.
Medieudvalget:
Anne Mette Knutzen: Der blev i 2012 kun udgivet 2 numre af FA på grund af økonomien.
Det er svært at sælge annoncer, da annoncørerne ikke synes, de får noget for deres
annoncekroner. Medieudvalget fremkom med en idé om at udgive et Årsmagasin. Magasinet
skal være på ca. 80 sider og kan indeholde længere temaer og derigennem gøre det attraktivt
at sælge annoncer til firmaer, der primært henvender sig til folk inden for de specifikke
temaer. Man kan også forestille sig, at nogen af artiklerne også er på engelsk og ad den vej
åbne mulighed for at sælge annoncer til udlandet. Det er også meningen, at blad og
hjemmeside skal hænge sammen, således man som medlem også har adgang til artikler på
hjemmesiden. Der skal være nogle små ”appetizere” der kan læses af alle, og hvor
medlemmer kan logge ind og læse hele artiklen. Sten Schroll introducerede den nye
hjemmeside i demo-version. Der blev udtrykt ønske om en webshop. Bestyrelsen har dette
med i overvejelserne. Siden forventes at være færdig inden for kort tid, men der er tale om
frivilligt arbejde og det er som sådant svært at skubbe mere på.
Showudvalget:
Marianne Tengstedt: Der bliver i år afholdt Internationalt B-show med rideklasser den 25.-
26. maj på Vilhelmsborg. Den 26.-28. juli afholdes der EM for sportsarabere og samtidig et
en-dags Nationalt Championat. Til det Internationale B-show vil der ud over de sædvanlige
showklasser også blive udbudt 4 Skandinavisk Championats-klasser. Det blev efterlyst, at
rideklasser og showklasser ikke ligger på samme tidspunkt. Dette er dog i praksis sjældent
muligt at undgå.
PR-/sponsorudvalget:
Sten Schroll: Der blev lavet sponsor/annonceringspakker til showet sidste år. Det var dog en
op-ad-bakke oplevelse at få dem afsat. Det er besluttet, at markedsføring af showene
primært skal foregå via Net og endvidere via mail til vores nabolande - Norge, Sverige og
Tyskland.
Anita Buur, der er racerepræsentant ved det Fynske Dyrskue, kritiserede håndteringen af
PR-materiale. Hun begyndte allerede i marts måned at bede om bannere og div.
salgsmateriale til den gratis stand, vi har på skuet. Alligevel endte hun med kun at have
nogle postkort. Det blev besluttet, at der skal laves en decideret PR-kasse, der kan sendes
rundt til de forskellige skuer og shows.
Sportsudvalget
Anne Mette Knutzen orienterede. Der blev afholdt et en-dags stævne i maj i Hvalsø på
Sjælland. Til showet i juni var der ca. 150 starter i rideklasserne, og for første gang i mange
år blev der også afholdt spring og pole bending. Til Skt. Hans var der stævne hos Wonderful
Arabians.
I år er det første stævne den 13.-14. april i Tobøl Rideklub nær Ribe. Den 5. maj er der
Hvalsø-stævne som vanligt. I forbindelse med det Int. B-show vil der også være rideklasser,
og her vil der blive afholdt DM og Allround klasser. Sidst - men ikke mindst - har vi EM
sidst i juli på Vilhlemsborg.
WAHO & ECAHO
Marianne Tengstedt: Der er ikke nyt fra WAHO, der jo kun afholder konference hvert andet
år.
ECAHO: Det er besluttet, at Junior Championships kan opdeles i to, således at der er en
champion for 1 års og en for 2-3 års. Der er lavet et pyramidesystem, der bevirker, at
hestene bliver udklasset af de enkelte showkategorier. ECAHO anerkender nu også show for
specifikke avlsretninger - eksempelvis rene egyptershows, ligesom vallakchampionater er
godkendt. Vedr. vaccinationsregler opfordres det til, at man selv tjekker ECAHO’s
hjemmeside eller retter henvendelse til DC’eren. Der var spørgsmål om, hvorvidt der er
kommet mere ro på i ECAHO. Det er der faktisk ikke. Der er efterhånden flere
mellemøstlige end europæiske lande, og det giver en del holdningsforskelle og også forskel i
økonomisk muligheder. Der er generalforsamling i Wien den første weekend i marts.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
Følgende var på valg: Line Brunsgaard (genopstillede), Anne Mette Knutzen
(genopstillede), Annette Siren (genopstillede ikke) og Marianne Tengstedt (genopstillede)
Bestyrelsen foreslog Jesper Kjeldstrøm. Der var ikke andre forslag, og alle fire blev
enstemmigt valgt
Lene Bendtsen blev spurgt, om hun ville forsætte som 1. suppleant og accepterede. Pernille
Jensen tilbød sig som 2. suppleant og blev enstemmigt valgt.

9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af foreningens nuværende revisor Henrik Nielsen fra
PriceWaterhouse Coopers i Skjern. Henrik Nielsen blev enstemmigt valgt.

10. WAHO-Trofæ
Vinderen af WAHO-trofæet 2012 blev Wanila, avlet og ejer af Husted Arabians. Wanila blev
valgt for sin store succes på shows og i avl.

11. Rangliste
Tove Røy på Padrons Must blev vinder af årets rangliste. På andenpladsen kom Lise Frandsen
på Fair Orkan, og på tredjepladsen kom Shannon Viuf på Tamon. Følgende på ranglisten har
vundet en gave: Maja Marcussen, Maiken Thomsen, Michael Brandt, Anja Linding og Rikke
Risland

12. Evt.
Kirsten Ibsen foreslog udsendelse af et A4-nyhedsbrev til medlemmerne 4 gange årligt, så
man som medlem kan føle at man ”får noget i hænderne”.
Pia Wange informerede om, at Shagya, anglo- og sportsaraberne starter registrering af
hispanoarabere.
Lisa Kiesbuy savnede, at der havde været noget omtale af de to danske deltagere ved World
Championship i Paris.
Pia Holst informerede om, at hun og Nesco gerne for små penge lægger faciliteter til
forskellige arrangementer.

Referent Ulla Riehn