Referat generalforsamling i DSAH den 26. oktober 2014 kl. 11
Fjelsted Skov Kro, St. Landevej 92, 5592 Ejby

Formand Marianne Tengstedt starter generalforsamlingen med at byde velkommen.

1. Valg af dirigent
FU anbefaler KK Jensen, og der var ikke andre forslag. Marianne giver ordet til dirigenten.
Dirigenten gennemgår, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet ifølge vedtægterne. Der konstateres at indkaldelsen er udsendt den 14. september 2014. Dagsorden mm. er offentliggjort den 17. oktober. Generalforsamlingen er derfor erklæret lovlig og dagsordenen er i henhold til vedtægterne.
Shannon Viuf forslås som referent og vælges. Dirigenten oplyser, at der er 26 fremmødte – ingen fuldmagter. Man skal bede om ordet og rejse sig op, hvis man vil ytre sig. Kun medlemmer af foreningen har ret til at tale. Hvis man forlader salen før tid, skal man aflevere sine stemmesedler.

2. Valg af stemmetællere
Til stemmetællere foreslås og vælges Anne Mette Knutzen, Linda Viuf og Lene Bendtsen.

3. FU’s årsberetning
Denne er udsendt og derfor ingen oplæsning. Dirigenten gennemgår punkterne i beretningen.
Omlægning og flytning af sekretariat: Marianne Ladegård spørger, hvad der er af planer for fremtiden. Marianne Tengstedt siger, at det fortsætter som det er pt, indtil nyt program kører på landskontoret. Blandt andet har der været servernedbrud på Landskontoret, og al programmering vedrørende registreringsprogram skal indtastes på ny. Der kan blandt andet ikke oprettes udenlandske heste. Landskontoret tager det for givet, at der skal stå ox efter navnene på hestene, og det fungerer ikke. Programmet er online, men bland andet online registrering af bedækningsattester virker heller ikke. Marianne Tengstedt fortsætter i det gamle system. Hensigten er, at det nye system kommer til at virke, så vi kan bruge databasen 100%, men der er lang vej igen. Der er til dato 80 heste bare fra i år, der skal lægges ind igen. Der er ingen andre kommentar.
Arrangementer – Hingstedag Husted, International Show Ikast, 3 største dyrskuer. Der er ingen kommentar.
DSAH Rideklub er stiftet. Der er ingen kommentar.
Tilskud til ryttere i Polen EM. Der er ingen kommentar.
Nationale + DM på Egholm – Line siger, at FU er klar over, at det ikke var, som det skulle være, og at det ikke sker igen. Der er ikke yderligere kommentarer.
Registrering Videnscenteret – er gennemgået
Regnskabsafdeling – Der er ingen yderligere kommentarer.
Tak til sponsorer – Der er ingen yderligere kommentarer.
Årsberetningen tages til efterretning.

4. Regnskab pr. 30/6 2014
Udsendt for en periode på 6 måneder, Line gennemgår regnskabet, der er periodiseringer
med registreringer og pas mv., og derfor mangler der indtægter og er flere udgifter, der
giver en forskydning. Dette vil blive udlignet til næste år, når regnskabet har en periode på
et helt år.
Kontingent: Vi har 220 medlemmer, hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år. Der
har kun været 2 udmeldelser, hvilket er en glæde set i lyset af tidligere år.
Der er udstedt 125 bedækningsattester i år, hvilket er som det plejer. Folk er bagud med at
indsende dem.
Registreringsbeviser har ifølge regnskabet givet 121.000 kr. i omsætning pr. 25. oktober og
når ikke det budgetterede.
Den samlede indtægt er på 234.000 kr. og resultatet på 1.100 kr., hvilket er tæt på 0.
Kommentar: Marianne Ladegård – Der er umiddelbart en høj post i administrationsudgifter.
Kan vi forvente, at det bliver fordoblet? Line svarer: 1. kvartal har været med ansat
sekretær - derfor det høje beløb. Administrationsudgifter forventes at blive
forholdsmæssigt mindre.
Der er ikke flere kommentar. Regnskabet er enstemmigt godkendt. FU har derfor
ansvarsfrihed.

5. Budget 2014/2015
Line: Budgettet er lagt ud fra, at tingene fortsætter som hidtil - med 3% stigning i
medlemsantallet. Bedækningsattesterne fortsætter som hidtil, og der er sat til 115
følregistreringer, hvilket giver et forventet resultat på 48.000 kr.
Kommentar: Anne Mette Knutzen spørger om, hvordan fordelingen af midler fremgår i
budgettet?? De er ikke med i budgettet. Line: De er allerede hensat i balancen og ikke med
i driften. Det vil de komme fremover. Marianne Ladegård: Der står i vedtægterne, at 80% af
overskuddet skal fordeles, så det kommer automatisk derfra. Der er ikke yderligere
kommentarer.
Budget er taget til efterretning.

6. Behandling af indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer:
Vedtægtsændring foreslået af FU.
Forslaget handler om udvalget, der skal findes til afholdelse af det nationale show.
FU foreslår, at der ændres på kravene for, hvor medlemmerne af udvalget kommer
fra - og hvor mange der skal være. Line vil gerne begrunde forslaget: Det er svært
at finde så mange, og der vil altid blive fundet nogen uden den rette motivation.
Kommentar: Ingen.

Vedtægtsændringer:
8.1 På den årlige generalforsamling nedsættes et nationalt showudvalg,
som består af min. 6 medlemmer - 2 fra hver af de 3 landsdele Jylland,
Fyn Sjælland. DSAH yder efter ansøgning fra udvalget økonomisk
støtte til Nationalt Championat / frivillig kåring efter afstemning her om
til DSAH's generalforsamling.
Foreslås ændret til:
8.1 På den årlige generalforsamling nedsættes et nationalt showudvalg.
DSAH yder efter ansøgning fra udvalget økonomisk støtte til Nationalt
Championat / frivillig kåring efter afstemning herom på DSAH's
generalforsamling.
Det er enstemmigt vedtaget.

7. Valg af medlemmer til FU samt suppleanter
Ingen medlemmer var på valg, da valget skete på GF i februar. Dirigenten oplyse, at punktet
skal være med på dagsorden, selvom der ikke er valg.

8. Nedsættelse af nationalt showudvalg
Vi skal forsøge at efterleve de gamle vedtægter denne gang, da de nye vedtægter først
gælder fremover, dvs. der skal være medlemmer fordelt således: 2 fra Jylland, 2 fra Fyn og
2 fra Sjælland. Lone Husted spørger, hvad FU tænker. Line: Vi håber, at der er nogen, som
melder sig til opgaven, men vi har en nødplan, hvis der ikke er nogen, der melder sig.
Dirigenten spørger, om der er nogen forslag fra Jylland? Trine Vinther melder sig og er
valgt, da der ikke er andre, der melder sig. Der spørges, om der er nogen forslag fra
Fyn???? Der er ingen forslag. Der spørges, om der er nogen forslag fra Sjælland???
Christine Jensen melder sig .Dette giver et udvalg på 2 personer . Derfor spørges FU, hvad
deres nødplan er?
Der bedes om 5 min pause fra FU til at konferere.
FU: Marianne Tengstedt siger, at hun og Line gerne vil deltage i udvalget, Anne Finnerup og
Mette Levorsen melder sig til at hjælpe - men er ikke i udvalget.
I udvalget er hermed valgt: Trine Vinther, Christine Jensen, Marianne Tengstedt og Line
Brunsgård.

9. Valg af revisor
FU foreslår PWC. Der er ingen kommentar og de er dermed valgt.

10. Fremførelse af indkomne arrangementsforslag – samt valg af arrangementer
Nordic open 13.-14. Juni – Marianne Ladegård redegør for situationen omkring Nordic
Open og hvorfor, der søges et tilskud på 25.000. Marianne Ladegård: Der er ikke særlig
store indtægter pr. hest, og det er vores egen lomme, der skal tages af ved underskud, så
det er vigtigt for os med det tilskud. Helga Sloth: Hvorfor skal det være i Ikast? Marianne
Ladegård: Fordi der kommer et nyt stort ridecenter - måske allerede i 2016.
Arkitektkonkurrence er afsluttet. Der er ikke yderligere kommentarer.
Nationalt Show: Marianne Tengstedt beretter om planerne for arrangementet. I DSAH er
det en tradition at holde nationalt show, og det vil vi gerne bibeholde - og uden at være
konkurrenter til det internationale show. Der er ikke plads til for mange shows, og der skal
tænkes alternativt - for at trække flere til. Der vil derfor blive satset ekstra meget på
specielle og underholdende klasser ud over de traditionelle.
Der foreslås en dato i samarbejde med DSAH Rideklub, den 31. juli – 2. august. Så nationalt
bliver spredt til 3 dage, og der satses på Vilhemsborg
Marianne Ladegård ytrer, at hun ønsker der sker noget mere, bare All Round ikke bliver
taget fra Nordic open.
Der diskuteres evt. andre lokationer samt økonomi i det nationale show.

PAUSE 12.15 12.44 Fortsætter vi igen.

11. Fordeling af midler til arrangementer
Det foreslås, at vedtægter ændres til næste år, så det er et enkelt punkt 10-13.
Marianne Ladegård: Jeg forstår ikke tallene. Skal beløbene inkl. ECAHO fee tages ud af den
pulje, når det er DSAH, der skal stå for det? Line: Hvad så hvis der er flere shows?
Indtjeningen er før kommet fra det internationale show. Så stor indtjening er der ikke i
foreningen uden dette show. Lone Husted: Kan der anvendes penge fra kontoen til fælles
markedsføring omkring araberheste. Line: Det er muligt at budgettet holder, og en stor del
af de penge, der søges, kan tages af det næste overskud. Kan man ændre på fordelingen af
procenterne? Kan man bevilge en underskudsgaranti til Nordic Open i stedet for de 25.000
kr.?- Marianne Ladegård synes ikke en underskudsgaranti er holdbar, da man har brug for
rede penge til at gøre arrangementet bedre. Underskudsgaranti signalerer, at man ikke kan.
Line: Jeg mener ikke, at en underskudsgaranti signalerer, at man ikke kan, men at en
underskudsgaranti er et sikkerhedsnet under arrangøren. Jeg synes ikke, vi skal give penge,
der ved et overskud går til noget andet end DSAH. Allan Bonde: Så er vi nødt til at sænke
niveauet. Line: Det internationale show i DSAH har historisk set givet et overskud (billag 1).
Allan: Vi går ikke efter et underskud. Allan: Vi spørger medlemmerne, om de synes vores
show skal have tilskud. Sten: Det er ligegyldigt, hvad man kalder det, ifl. jeres budget så får
I pengene ved underskuddet, der skal dækkes. Allan; Det er et budget uden sponsorater.
Der skal ikke være underskud. Line: Kan man så sige, at Nordic Open giver sit overskud
tilbage til DSAH? Allan Bonde: Der er problemer ved et internationalt show uden
kontinuitet. Det skal ligge hos private arrangører, for at have personer til at stå for det, der
er de samme - for at skabe erfaring. Anne Bonde: Tanken i dette er ikke kun at få det i 0. Vi
vil se, hvad vi kan gøre for at skabe flere deltagere. Vi vil gerne sænke deltagernes udgifter,
hvis der er flere midler at arbejde med. Jeg kan godt se dilemmaet i, at vi får overskuddet.
Anne Mette Knutzen: Går overskuddet til børnecancerfonden? Anne Bonde: Kun hvis
Nordic Open lukker ned, så går det til børnecancerfonden. Dirigenten: Kan det laves som en
mulighed, at DSAH får de penge? Marianne Ladegård: Det har vi vendt, og det finder vi ikke
som en mulighed. Gitte: Det er lidt som om, der er dem mod jer. Kan man give
opstartstilskud? Vi er inde i en spiral, hvor der ikke er så mange penge. Kan vi hjælpe
hinanden med at sænke udgiften? Line: Det er ikke meningen, det skal være dem mod os.
Kan man lave det på en måde, så det kommer DSAH til gavn? Allan Bonde: Det mener jeg
det er. Line: Medlemsrabat? Maibritt Haurum: Det har vi på ridningen.
Line: Nu skal vi overveje, om vi kan tage af det overskud, der er budgetteret. Det vil give
10.000 kr. mere i hver pulje - men også betyde, at næste års forventede overskud er fordelt
og delvist brugt i puljerne. Jesper Holst: Hvornår taler vi om? Jeg kan ikke se et problem i at
hjælpe det i gang.
Det bliver vedtaget, at vi tager de 40.000 kr. ekstra og fordeler. Så er der 107.000, der ikke
nødvendigvis skal bruges. Marianne T: Der er også en mediepulje. Det blev besluttet sidste
gang, at der skulle laves et årsskrift. Det koster min. 20.000 plus porto. Vi har allerede
programmet til det. Andre aktiviteter kunne være kurser. Evt. dommerkursus. Dirigent:
Man kan prøve at se, hvordan det går. Marianne Ladegård: Det her går ud over, hvad der
kan vedtages på general forsamlingen, da vi er de eneste der har søgt ifølge vedtægterne.
Vi bruger meget tid på alt muligt nyt, der dukker op. Lone Husted: Jeg har et ønske om, at vi
bruger nogle penge på PR. Der skal bruges nogle penge på, at der kommer flere til
arrangementerne. Dirigent: Jeg forslår, at man giver et beløb til dem, der har søgt, og
resten er det op til FU at fordele. Anne Finnerup: Medlemmerne får meget ud af det, kan
man gøre det half and half?
Vi stemmer om de 25.000 kr. til Nordic Open
Der er talt 26 stemmer: 16 ja, 9 nej og 1 blank. Det er dermed vedtaget.
Vi stemmer om 15.000 kr. til nationalt show. Der er ingen indvendinger, og det er vedtaget.
Så er der brugt 40.000 kr. af de 107.000. Resten af puljen er det overladt til FU at fordele. Marianne T:
Problemet med registreringer kan blive en økonomisk udfordring. Det er derfor vigtigt, vi har en sund
beholdning til uforudsete udgifter i forbindelse med dette. Der er lavet en kontrakt for år tilbage, og der er
betalt i alt 65.000 kr. Vi vil derfor forsøge at få det til at fungere, så pengene ikke er spildte. FU har fordelt
opgaverne imellem sig. Det administrative tager en del tid. Gitte Dybelund: Er der blevet betalt et
engangsbeløb? Hvis ikke de lever op til kravene, skal vi holde os til kontrakten. Hvad er de penge betalt til?
Marianne T: Til betaling af deres programmører. Allan Bonde: Hvad blev der af det Hollandske? Marianne T:
Det har vi ladet ligge, idet den tidligere bestyrelse havde lavet kontrakt med LU, og vi er økonomisk
forpligtet af det. Der er afsat 30.000 til stambøgerne. Der er brugt meget tid på den verserende sag om et
konkurs stutteri. Marianne L: Når der er brugt så mange timer på administration, skal vi medlemmer betale
det. Marianne T: Det skal man som selvstændigt registrerende organ. DSAH har oplysningspligt over for
offentlige myndigheder. Allan: FU kom ind i vedtægterne,fordi der skulle være private arrangementer. Hvis
ikke der er nok, der søger ind, så stiger puljerne, som FU råder over.
Dirigenten: Mener, at FU skal overveje, om det er en hensigtsmæssig måde at behandle de
forskellige økonomiske områder på. Der er ikke andre kommentarer.

12. Fordeling af midler til DSAH Rideklub
Behandlingen af punktet udgår

13. Fordeling af midler til medie – herunder hjemmeside, blad mm.
Behandlingen af punktet udgår

14 .Eventuelt
Marianne L: Opfordrer Marianne T til at søge tilskud til de mindre ”udkantsshow”.
Marianne T lover at bringe emnet op for ECAHO. Der er ikke yderligere kommentarer.
Marianne T: Jeg er blevet kontaktet af ECAHO vedr. et show i Danmark, der ikke er affilieret
til ECAHO, og jeg er blevet bedt om at redegøre for det. Det er showet i Vallensbæk, hvor
arrangørerne bruger ECAHOS’s koncept uden at lade showet registrere. Arrangørerne er
tidligere blevet kontaktet af DSAH omkring evt. at lade showet ECAHO registrere, og de har
meddelt DSAH, at de ikke ønsker at blive affilieret. Dette er meddelt ECAHO - med risiko
for, at Showet vil blive black listet. Gitte Dybelund: Kan man være sikker på, at det gælder
alle shows? Marianne T: Det er bare et budskab jeg bringer videre. Det er 2 af de
dommerne, der er inviteret til 2015, som har henvendt sig til ECAHO. Gitte: En af
dommerne dømmer andre non-Ecaho show. Det er et C-show for at få noget mere aktivitet
og for at få folk med, der ikke kommer på de andre shows. Kan man finde en løsning for at
holde de arrangementer? Marianne T: Er der plads til 3 shows i Danmark? Gitte: Ja det er
ikke de samme, der kommer. Et godt initiativ som har været en succes får kniven. Line: Der
er jo også muligheden for at blive affilieret. Gitte: Det er pga. økonomien. Line: ECAHO Fee
er et par tusinde kr. Dirigenten gør opmærksom på, at dette arrangement ikke har noget
med foreningen at gøre. Allan: Jeg vil gerne høre andres meninger. Leif Holm: Det er
udmærket problematik, og der er mange på Sjælland, der gerne vil vise deres heste selv og
ikke vil komme de store steder. Trine Vinther: Du siger store steder. På nationalt show kan
alle vise heste frem. Det sidestiller jeg niveaumæssigt med Vallensbæk. Leif Holm: Men det
er på Sjælland. Carina Byrne: Det er ærgerligt, at der er mange shows og få heste. Det er
kedeligt, når der er 3 heste i klasserne i stedet for mange. Marianne T: Sidste gang, det var
show i Vallensbæk fik DSAH flere henvendelser fra svenskere, der ikke kunne forstå, at
deres resultater ikke er at finde på ECAHO’s hjemmeside. Lone Husted: Jeg synes også det
er ærgerligt for os, der træner og avler, at vi ikke kan planlægge, hvis der er chance for
aflysning pga. for få deltagere. Det er også ærgerligt, at der er så mange shows. Der er kørt
3 shows i 2014 med 50 heste - det er kedeligt.

Der er ikke yderligere kommentarer.

Dirigenten takker for god ro og orden.
Marianne T takker KK for hjælpen. KK får en gave.