Referat af generalforsamling i DSAH den 1. februar 2014, Fjelsted Skov Kro

43 stemmeberettigede var mødt op, og disse medbragte 8 fuldmagter - i alt 51 stemmer.

1. Valg af dirigent
Formand Marianne Tengstedt (MT) bød velkommen og foreslog K. K. Jensen som dirigent. Der kom ikke andre forslag fra forsamlingen, og K. K. Jensen modtog valget som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

2. Valg af stemmetællere
Følgende blev foreslået og valgt: Anita Henriksen, Signe Kirk Kristiansen og Marianne Ladegaard.

3. Årsberetning
De forskellige punkter i årsberetningen blev gennemgået for eventuelle kommentarer. Der blev spurgt til det nye registreringsprogram. MT informerede, at bestyrelsen er ved at gennemgå en testversion. Der blev spurgt til antallet af bestyrelsesmøder. Der blev afholdt 3 møder i 2013. Årsberetningen blev herefter taget til efterretning.

4. Regnskab 2013
Line Brunsgaard (LB) gennemgik regnskab 2013.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og der blev meddelt ansvarsfrihed til bestyrelsen.

5. Budget 2014
LB fremlagde budget 2014, der følger de gamle vedtægter. Der blev gjort opmærksom på, at såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget, ville der blive fremlagt nyt budget.

6. Behandling af indkomne forslag
Der var fremsat forslag om ændring af alle DSAH’s vedtægter med henblik på en omlægning af strukturen i DSAH. Dirigenten foreslog, at der blev afholdt en debat omkring det udsendte forslag til vedtægtsændringer, og at der derefter blev lavet en vejledende afstemning om interessen for forslaget. Var der overvejende interesse for forslaget, ville dette blive gennemgået punkt for punkt.
MT redegjorde for baggrunden for forslaget. Det er blevet vanskeligt at hverve medlemmer til bestyrelsen, og der er for ringe tilslutning til de arrangementer, der bliver afholdt. Med den nye struktur bliver det lagt ud til medlemmerne at byde ind med arrangementer, som de ønsker at afholde, og et evt. tilskud fra DSAH skal bevilges af generalforsamlingen. Forretningsudvalget (FU) på 3, der afløser bestyrelsen, skal kun stå for den daglige drift - såsom registrering, medlemsregistrering, regnskab etc.

Der blev spurgt til forskellen på FU og bestyrelse. FU er ikke beslutningsdygtig som en bestyrelse. Det er generalforsamlingen. Der var spørgsmål om begrundelse for den nedsatte sekretariatsfunktion. Der skal ikke fremover bruges sekretærtimer til at afholde shows og andre aktiviteter. Der blev spurgt om konceptet er brugt i andre lande. MT: Iflg. WAHO er der flere og flere lande, der går over til et koncept á la dette.

Der var herefter en bred diskussion om for og imod forslaget primært rettet mod fordele/ulemper ved nedsættelse af antallet af bestyrelses-/FU-medlemmer.
Den efterfølgende vejledende afstemning gav resultatet: 43 stemmer for forslaget og 8 imod.
Herefter blev hele forslaget gennemgået punkt for punkt.
I § 3.1 blev antallet af FU-medlemmer diskuteret igen. Det blev ved afstemning besluttet at bibeholde 3 medlemmer - som foreslået af bestyrelsen.
§ 3.7 – Der var bred diskussion om, om posternes arbejdsområder skal beskrives i vedtægterne. Det blev besluttet, at FU ud over formand og næstformand også skal konstituere sig med en kasserer. Det blev endvidere besluttet, at FU udarbejder en forretningsorden, som skal meddeles til medlemmerne.
§ 4.1 – Det blev besluttet at generalforsamlingen skal afholdes i oktober måned pga. at ansøgningsfristen hos ECAHO er den 31. oktober og da det jo er generalforsamlingen, der skal godkende de shows, medlemmerne ønsker at afholde i det efterfølgende år. Generalforsamlingen skal fremover varsles via e-mail – dog for de medlemmer, der ønsker det, pr. brev.
§ 4.3 – Det blev besluttet, at der i udsendelsen forud for generalforsamlingen også skal gives meddelelse om, hvilke FU-medlemmer, der er på valg – og om de genopstiller.
§ 6.4 – Rideklubben’s generalforsamling skal afholdes samme sted – og i forlængelse af DSAH’s ordinære generalforsamling.
§ 6.6 – DM afholdes i forbindelse med et af DSAH anerkendt show.
Under § 7 var der en længere diskussion om fordelingsnøglen og overskud. Punktet blev dog ikke ændret. Det blev spurt til blad/bladudv. Der er ikke blevet produceret et årsmagasin som omtalt på generalforsamlingen i 2013. Det skyldes primært manglende logistik, og at bladudvalget skal løbes i gang igen. Der er afsat kr. 20.000 i budgettet til dette årsmagasin. Derudover er det de medlemmer, der selv byder ind på opgaven, der skal stå for at skaffe annoncører/sponsorer.
Der var også diskussion om tilskud/underskudsgaranti ved arrangementer. Det er muligt at søge DSAH’s generalforsamling om et fastsat beløb til underskudsgaranti.
§ 9.1 – Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
Udover ovenstående ændringer var der mindre justeringer af ordlyd og tegnsætning. Vedtægterne blev herefter sat til afstemning og blev vedtaget med 42 for og 5 imod. Generalforsamlingen fulgte herefter den nye dagsorden, der var udsendt til medlemmerne sammen med den oprindelige dagsorden.

7. Orientering fra de enkelte udvalg
Kåringsudvalg:
Mie Hansen skitserede, hvorfor der er behov for kåring. Det er tanken, at resultaterne skal på hjemmesiden med mulighed for at lægge rideresultater, status på gentests m.v. ind på hesten. Kåringen skal afholdes sammen med det Nationale show, så man kan drage nytte af, at der er to ECAHO-dommere til stede. Den tredje dommer skal være fra Videncenter for Heste - evt. suppleret med en springdommer.

Showudvalget:
Anne Bonde og Marianne Ladegaard informerede om det Internationale B-show 2014. Nordic Open løber af stablen den 14.-15. juni på Ikast Ridecenter, og der bliver sideløbende afholdt dressur- og formentlig også springklasser. Der er en ny hjemmeside på trapperne med mulighed for online tilmelding, og det kommer også på Facebook. Fremtidsønskerne er at finde et slot eller en herregård, som kunne danne ramme for et tilbagevendende årligt show – evt. Gl. Estrup i forbindelse med deres landbrugsmesse. Der er dog mange muligheder.

PR-/sponsorudvalget:
Sten Schroll: Der har ikke været aktivitet i selve udvalget. PR og sponsor har ligget under især showudvalget i 2013. Fremadrettet vil der ikke være et decideret udvalg. Der blev opfordret til at de enkelte regioner laver noget PR.

Sportsudvalget:
Anne Mette Knutzen (AMK) fortalte, at der i 2013 blev afholdt et en-dags stævne i maj i Hvalsø og DM. Wonderful Arabians holdt stævne til Sankt Hans, der var stævne i Tobøl i Jylland og et arrangement hos Kirk Arabians. Der blev endvidere afholdt EM. Ud over stævnerne blev der afholdt kursus med Claus Toftgaard.
I 2014 arbejdes der på at få etableret en rideklub under DSAH - allerhelst i samarbejde med Arabisk Rideklub. Der er i øjeblikket dialog i gang med AR.
Ranglisten 2012/13 blev uddelt under dette punkt. 1. pladsen gik til Tove Røy på Padrons Must med 234 point, 2.pladsen gik til Signe Kirk Kristiansen på Zonyx med 79 point og 2. pladsen til Shannon Viuf på Tamon med 67 point. Der var pokaler og pengepræmier til de tre.

Medieudvalget:
AMK: Der var i 2013 afsat kr. 20.000 til et årsmagasin. Dette nåede dog ikke at blive udgivet. Med den fremtidige struktur i DSAH er bladudv. nedlagt. Webmaster har undersøgt omkostningerne ved en online løsning. Det koster kr. 2.300 for en skabelon, som man kan bygge bladet op i.

WAHO, ECAHO & LU
MT: WAHO’s årlige generalforsamling blev aflyst – uvist af hvilken grund.
ECAHO: Der er generalforsamling i Qatar i denne måned. ECAHO’s hjemmeside har fået et løft. Hjemmesiden findes på ecaho.org. Der arbejdes fortsat på et online program til tilmelding og indberetning af resultater. Det er dog nu så langt, at det testes til forskellige shows i Europa. Det vil få stor betydning for showarrangørerne, når det kommer til at køre.
LU: Der kom i 2013 ændrede krav fra DRF vedr. brug af deres programmer, officials m.m. Dette resulterede i, at flere avlsforbund overvejede at etablere en rideklub. Der er nu indgået aftale om samarbejde mellem LU og DRF, således at reglerne for afholdelse af stævner godkendt af DRF forsætter uændret.

8. Valg af medlemmer til forretningsudvalget samt suppleanter
Efter de nye vedtægter skulle der vælges 3 medlemmer til forretningsudvalget – to for to år og en for et år. Følgende blev valgt for to år: Marianne Tengstedt - 43 stemmer, Line Brunsgaard – 38 stemmer. Følgende blev valgt for et år: Sten Schroll – 27 stemmer. 1. suppl. blev Pia Holst med 11 stemmer og 2. suppl. blev Jens Chr. Marcussen med 9 stemmer.

9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog valg af firmaet PriceWaterhouse Coopers i Skjern i stedet for specifikt Henrik Nielsen fra dette firma. Dette blev enstemmigt valgt.

10. Nedsættelse af nationalt showudvalg
Følgende blev valgt til nationalt showudvalg 2014: Pia og Nesco fra Sjælland, Mette og Rene fra Jylland og Christine Jensen fra Lolland.

11. Genbehandling af budget for indeværende år
Der blev udleveret budgetforslag. LB orienterede om, at der i år er 100.000 i aktivitetspuljen med 25.000 til hvert af de fire områder.

12. WAHO-Trofæ
Vinderen af WAHO-trofæet 2013 blev Bell Sihr – avlet af Bell Arabians og ejet af Kirk Arabians. Bell Sihr blev valgt for sin store succes på dressurbanerne de sidste par år.

13. Rangliste
Uddelt under punktet Sportsudvalg.

14. Evt.
Charlotte Davidsen (CD): Der blev på medlemsmødet i november udtrykt ønske om at styrke sammenholdet lokalt. Der blev lagt op til at dele landet op i ca. 4 regioner med en kontaktperson i hver region. Denne kunne eksempelvis kontakte nye medlemmer for at inddrage disse mere aktivt i foreningen. Tanken er at skabe mere fællesskab medlemmerne imellem ved hjælp af kurser, fællesridning og andre sociale arrangementer. Tidligere har der været et opvisningshold, der tog rundt til dyrskuer og andre arrangementer og viste araberen frem. Der kunne laves en mulighed for at tilmelde sig en nyhedsmail for den pågældende region. MT opfordrede til at sætte det på dsah.dk.
Niels Lauritsen – Fremlagde en skitse til en vallak-pulje. Det er tanken, at hver gang avlerne sælger en vallak, smider de kr. 1.000 i en pulje, som går til ridearrangementer. En del af puljen fordeles mellem rytterne, og derudover får avleren af vinderen kr. 1.000 – vel at mærke hver gang hesten vinder. Konceptet skal kun gælde dansk-avlede heste. Der blev spurgt, hvorfor det ikke også kunne gælde hopper og hingste. Dette er jo heller ikke udelukket, men i første omgang var det for at gøre det attraktivt at købe en vallak. Der var stemning for, at der bliver arbejdet videre med forslaget.
CD: Opfordrede til at den nuværende praksis omkring kunstig insemination med tapningstilladelse og tilladelse til at anvende sæden revideres i forhold til sæd brugt nationalt.
CD: Foreslog at der laves en opslagstavle på hjemmesiden, hvor FU og andre kan lægge opgaver ud, der ønskes løst. Eksempelvis hjælp til at lave en folder, der kan udsendes til potentielt nye medlemmer, som det har været nævnt i referatet fra et par bestyrelsesmøder og som endnu ikke er udfærdiget. CD tilbød at hjælpe med den pågældende opgave.
CD: Foreslog at der i lighed med en stutteriliste og en salgsliste ligeledes laves en hingsteliste på hjemmesiden for foreningens medlemmer. Tanken er at lave en showdel og en performancedel og den skal indeholde nogle kriterier, før at hingsten kan komme listen. Disse kriterier kan være x antal point ved show for showdelen og for performancedelen en bestået materialprøve – enten den fælles materialprøve eller en forbundsspecifik prøve. Hingste, der er optaget på andre forbunds hingsteliste eller har opnået rideresultater, der berettiger dem til at komme på listen, vil også kunne optages – eksempelvis en hingst som Zonyx. Pia Holst oplyste, at det samme har været på tale i kåringsudvalget. CD’s oplæg er sendt til Pia Wange i kåringsudvalget.
Referent Ulla Riehn