Generalforsamling i DSAH den 22. oktober 2016
Referat


Ad 1) Valg af dirigent:
Mia Hviid (MH) blev valgt. Referent blev Linda Viuf. Der var mødt 21 stemmeberettiget op.

Ad 2) Valg af stemmetællere:
Anita Schou, Sabrina F, Jannie

Ad 3)FU’s årsberetning:
Der kom igen spørgsmål så beretningen blev taget til efterretning.

Ad 4) Fremlæggelse af Årsregnskab:
Regnskabet blev fremlagt af Line Brunsgaard (LB).
Trine: Vedr. Hensættelse af på 33.000,00 kr. på debitorer. Hvad dækker de over?
LB: Ydelser der er bestilt fra DSAH som ikke er blevet leveret, da vi ikke udfører arbejdet før betaling er modtaget.
Regnskab godkendt.

Ad 5) Budget:
Ingen spørgsmål. Taget til efterretning.

Ad 6) Indkomne forslag:
Vedr. §6.1 i reglementet
Marianne Tengstedt (MT): Da DSAH Rideklub er oprettet, burde vi slette denne paragraf. Vedtaget.

Vedr., DSAH’s 50 års jubilæum i 2017: MT fremlagde lidt om hvad FU havde i tankerne, bla. midler til promovering af ox’erne. De havde flere ting i støbeskeen – Århus kulturby 2017, nyt materiale – men vil gerne have input fra medlemmerne.
Marianne Ladegaard (ML): Er for ideen, men er der ikke mulighed for at tage fra kassebeholdningen i stedet for Showpuljen.
LB: ikke kun fra Showpuljen.
Lone Husted (LH): Har I PR folk?
MT: Er svært, men vi prøver ihærdigt. Måske vi kunne nedsætte et udvalg i dag – 50 års
Majbritt Schroll: Hvad med at lave et 50 års Jubilæums blad?
Flere: God ide
LB: Vi skulle jo gerne komme ud til en meget større kreds af hestefolk, ikke kun os selv.
Lisbeth F. Bendixsen: Hvorfor ikke et gratis blad?
LB: Det kræver et medieudvalg.
Steen Schroll (SS): Lad os tage det under evt.

MH: Andre forslag?
Patricia: Der kunne godt gøres mere for sportsaraberen.
Christine Jensen: Western MT: er drøftet og vil blive behandlet senere.

Ad 7) Valg til FU:
På valg er MT og LB som begge modtager genvalg.
SS bad om ordet. Han var nødt til at trække sig fra FU pga. arbejde.
MH: Der skal vælges 3 til FU – den ene for et år – og 2 suppleanter
MT: Vil gerne have 5 personer der stiller op og der skal herefter stemmes på 3.
Valg liste: Stemmer:
Marianne Tengstedt 21
Line Brunsgaard 21
Mette Levorsen 10
Sebastian J. 4 (1. suppleant)
Mia Hviid 6 (2. suppleant)

Ad 8) Nationalt Showudvalg:
LB: Vi vil gerne udvide udvalget til mere end 3 personer. Vil gerne høre om der er nogle forslag til hvordan vort 50 års Jubilæum kunne trække flere publikummer.
LH: Vil gerne komme med forslag men ikke i udvalget.
MT: Jeg foreslår at følgende træder ind i udvalget: Mette Levorsen, Arne, Kristine, Sebastian
LH: Hvad med at lave noget ekstra til børnene på Show, f.eks. noget entertainment?
ML: Til Nordic Open 2017 vil de anlægge en legeplads til børnene.
Trine: Lave et tema vedr. Araberen.
Der kom lidt mere snak om forskellige tiltag.

Ad 9) Valg af revisor:
Hostrup Hus genvalgt.

Ad 10) Fremførelse og valg af arrangementer, samt fordeling af midler fra DSAH puljer:

2a) MT: Til det Nationale show som i 2017 har 50 års Jubilæum ansøges om 25.000 fra Showpuljen.
ML: Er det ikke muligt at tage pengene fra kassebeholdningen i stedet for så der stadig vil være penge i puljen.
LB: Vedr. Puljen til næste år kan der flyttes penge.
LH: Der må godt bruges mere på det Nationale Show i 2017.
Så kom der megen intern snak.
MH: Vil Generalforsamlingen godkende de 25.000.
Godkendt.

2b) MT: Til 50 års Jubilæummet ansøges om 15.000 fra mediepuljen.
Ole Larsen (OL): Synes at vi skulle bruge penge på en bedre hjemmeside.
SS: Vi arbejder på at forbedre hjemmesiden.
MT: Vores webmaster bliver betalt for sit arbejde.
OL: Fyr ham.
Der blev herefter diskuteret beløbet størrelse. Man enedes om at sætte det op til 25.000
Godkendt.

3) DSAH Rideklub ansøger om tilskud til 2017 aktiviteter på 17.000
Anita Schou Fremlagde begrundelse herfor.
Lisbeth F Bendixsen: Tømmer vi puljen?
MH: Hvor stor er puljen
LB: 28.000
Så kom der en del snak vedr. Hvilken pulje andre ride arrangementer hører under.
OL: Hvad er forskellen på mig og rytterne?
Sabrina: Det er ikke alle der har penge.
Stor diskution mellem Show folk og rytterne.
Rideklubben vil gerne tilgodese deres medlemmer.
LB satte alle puljer op på skrift minus hvad der søgt om, således man kunne se at puljerne ville ikke blive tømt.
MT: Det er muligt at flytte ridepuljen til Rideklubben næste år, men det kræver først en vedtægtsændring.
Godkendt

4) DSAH Region Fyn ansøger om 6.000 fra aktivitetspuljen.
Anika: Vi vil gerne shine vores stand og udstillere op til dyrskuet på Fyn.
MT: Det er vel kun til medlemmer af DSAH, ikke alle der udstiller er medlem.
Diskussion vedr. Poloshirt.
SS: DSAH har shirts på lager. Anbefaler at de bliver brugt først.
Ansøgning godkendt

5a) Nordic Open 2017 ansøger DSAH om at godkende deres show og dato.
DSAH betaler ECAHO Showgebyr.
Godkendt.

5b) Nordic Open anmoder om tilskud til showet på 20.000
ML fremlagde hvad de ville bruge tilskuddet til.
SS: Vi efterlyser regnskab for tidligere år. Pengene vil han gerne følge.
ML: Har ikke regnskab.
LB: Øremærk pengene til DSAH’s medlemmer.
Majbritt: Undrer mig over at deres reklamer på nettet ikke oplyser om DSAH.
Anita: I søger tilskud på i alt 34.000 det er mange penge
LH: I skal bevise at pengene går til DSAH medlemmer
Lisbeth: Vi søger kun penge til vores medlemmer (Ridedelen)
Megen diskussion.

5b1) LB +MT: Ændre forslag til tilskud pr. Medlem af DSAH
Ændre forslag til tilskud pr. Boks på kr. 200
Nyt forslag til skriftlig afstemning.
Ja: 15 Nej: 6 Blanke: 0
Det blev vedtaget at der ydes et tilskud på 200 pr. boks der ”lejes” af medlemmer af DSAH.

6) Arrangøren af ridedelen til Nordic Open 2017 ansøger om 10.000
Sabrina fremlagde ansøgningens formål
Lisbeth: Til nedsættelse af tilmeldingsgebyr til stævnet.
Diskussion vedr. Priser på startgebyrer i ridesporten.
LB: Forslag – at give tilskud til medlemmer af DSAH på 75 kr.
Diskussion vedr. tilskud til transport til EM i Polen
MT: Vi lægger op til vedtægtsændring i 2017 vedr. Rideklubben.
MT: Stemme om tilskud på 75 kr. pr start til medlemmer af DSAH +Rideklub.
Skriftlig afstemning:
Ja: 12 Nej: 7 Blanke: 2 Vedtaget

Ad 11) Evt.:
MT fortæller om WAHO trofæet
Modtager er Patricia
ML: Er det ikke en ide at lægge oplysninger fra LU –Seges på DSAH’s FB side?
Anika: Er det mulig at have brochurer mm klar før sommer arrangementerne?
LH: Hvornår vil det Nationale Show ligge i 2017?
MT: Vi arbejder på det. Der er flere ting der skal være på plads først. Kan oplyse at EM i Østrig for sportsarabere vil ligge 13/14 aug. 2017
Sebastian: At der fremover skal vedlægges budget ved ansøgning og efterfølgende regnskab.
Anita Schou: Er det muligt at dele show og ridedelen i 2017?
LB: Næste år er ikke så godt på grund af Jubilæummet. Endvidere kræver det en vedtægtsændring.
OL: Jeg synes ikke generalforsamlingen er visionær nok vedr. At promovere araberen for andre.
MT: Nedsættelse af PR udvalg.
Høyer 2 stk., Maibritt Schroll, Hanne Diemer
Sebastian kigger på hjemmesiden.
I forhold til Nat. Show er showudvalg med i PR udvalg.
Majbritt: Ønsker resultater på ridehestene
Patricia: Brug DSAH’s FB side i stedet for blad. Man skal bare bruge FB siden til oplysninger vedr. F.eks. arrangementer
Udvalget vil prøve at få et nyt medlemsblad op at stå.
Anika: Vi mangler noget let tilgængeligt materiale til uddeling inden 1/6-17
MH: Mangler aktivitetskalender på DSAH Rideklubs arrangementer
Patricia: Lav ranglisten om så alle discipliner blev stillet ens

Dette her var hvad blev talt og diskuteret under evt.
MT takkede for god ro og orden.

FU takkede Mia Hviid for at være dirigent.

  • )