Dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

 1.  1. Valg af dirigent
 2.  2. Valg af stemmetællere
 3.  3. FU’s årsberetning
 4.  4. Fremlæggelse af regnskabet med revisionspåtegning til godkendelse
 5.  5. Budget for det pågældende år
 6.  6. Behandling af indkomne forslag
        FU forslag til vedtægts ændringer Bilag 1a – 1b – 1c -1d – 1e
 7.  7. Retnings linjer for opslag på DSAH FB.
 8.  8. Valg af medlemmer til FU samt suppleanter
      på valg er Mette Levorsen
 9.  9. Nedsættelse af nationalt showudvalg
 10. 10. Valg af revisor
 11. 11. Fremførelse og valg af arrangementer, samt godkendelse af indkomne arrangements forslag –samt         fordeling af midler fra DSAH´s puljer. Bilag 3,4,5

12. Eventuelt

       Uddeling af WAHO trofæ

Generalforsamling 21/10 2017 DSAH Avl

 

 

Marianne Tengstedt byder velkommen.

 

1: Valg af dirigent

Forslag: Anita Skou Henriksen foreslået af FU – valgt.
Generalforsamling indkaldt rettidigt med 6 ugers varsel.

Regnskabet blev udsendt sent pga. sygdom hos revisor. Der var ingen indvendinger vedr. dette.

 

2: Valg af stemmetællere

Jesper, Hanne og Anja.

 

3: FU årsberetning

Der var ingen spørgsmål eller indvendinger.

 

4: Fremlæggelse af regnskab/revisorpåtegning v/Line Brunsgaard

Kontingenter lavere end foregående år. Der er 99 stutteri/aktive medlemskaber og 20 passive medlemskaber.
Det er ifølge loven ikke muligt, at kræve medlemskab for at kunne få registreret sin hest i DSAH.
Ekspeditionsgebyr/forsendelsesomkostninger lavere en budget.
Resultat: 92.000,- på niveau med sidste år.

Lone Husted: Er der stadig hensættelse til stambog?

Marianne Tengstedt: Der er ikke de seneste 4-5 år hensat til stambog. Alle medlemmer får log-in til SEGES. Der bliver mulighed for, at medlemmer kan gå ind på egne heste og lægge f.eks. billeder ind af hesten. Det bliver også mulig for andre avlsforbund/andre lande, at kunne logge ind i systemet.

Jan: Kommer der ikke stambog mere?

Marianne Tengstedt: Jo.

Jan: Vil det blive en merpris for medlemmer?

Marianne Tengstedt: Nej.

Der er forhandlet 15% rabat for medlemmer ved køb hos f.eks. Mustang og Kovaline.

FU har talt om faldende medlemstal og hvad der kan gøres ved det.

Bestyrelsen skal bestå, selvom registrering lægges over til SEGES.

Der er for mange avlere der ikke er medlem af DSAH Avl.

Lone Husted: Har DSAH et billede af, hvem det er der ikke er medlem?

Sabrina Hoyer Nielsen: Er der mange der bestiller CA/SCID test? Og kunne det være en idé at gøre det gratis for medlemmer?

Anja: Hvorfor kan der ikke tages ekstra for sekretariat timer for ikke-medlemmer?

Line Brunsgaard: Ved registrering er det lovbestemt, at der ikke kan kræves ekstra fra ikke-medlemmer. Der kan muligvis godt kræves ekstra på sekretærtimer.

Marianne Ladegaard: Hvad dækker edb-omkostninger?

Line Brunsgaard: Virusprogram, hosting, regnskabsprogram mv.

Regnskabet blev godkendt.

 

5: Budget pågældende år

Line Brunsgaard: Budgettet kører videre, og der er ikke de store afvigelser fra 2017. Resultat +35.000,-.

Christine Jensen: Kan der være en smartere måde at betale kontingent på?

Line Brunsgaard: Fu er enige om, at de vil sende en personlig opkrævning ud til medlemmerne.

Marianne Ladegaard: Skal vi så afmelde PBS?

Line Brunsgaard: PBS bliver automatisk frameldt.

Jesper Holst Kristiansen: Vil det være muligt at få MobilePay til DSAH?

Line Brunsgaard: Det er svært at administrere, når folk ikke betaler selv/for dem selv.

Anne Birgitte Schou: Der findes specielle numre så indbetalinger kan bogføres som særskilt indtægtskilde.

Line Brunsgaard: Der kan på hjemmesiden laves sådan, at der kan betales f.eks. bedækningsattest. Mobilepay og betaling via hjemmeside er på vej. Mange folk glemmer at påføre fakturanr. eller navn.

Hanne: Kan man lave log-in til medlemmer, sådan at når de betaler over hjemmesiden, så kan man automatisk se hvilket log-in det kommer fra?

Line Brunsgaard: Problemet er, at folk ikke er tvunget til at være medlemmer af DSAH.

 

6: Behandling af indkomne forslag

18 stemmeberettigede

Vedtægtsændring FU

Bilag 1: 18 for – vedtaget

Bilag 1a: 18 for – vedtaget

Jan: Bliver fristen for forslag også nedsat tilsvarende?

Marianne Tengstedt: Nej

Christine Jensen: Jeg har som stutterimedlem ikke modtaget indkaldelse til rideklubben.

Anita Skou Henriksen: Det er en fejl.

Bilag 1b: 18 for – vedtaget

Bilag 1c: 18 for – vedtaget

Bilag 1d: 18 for – vedtaget

Rideklubben er mere kompetent fremfor DSAH Avl

Anita: Proceduren er endnu ikke fastlagt.

Bilag 1e: 18 for – vedtaget

 

7: Retningslinjer for opslag på DSAH’s Facebook

Marianne Tengstedt: Det har taget en kedelig drejning på Facebook. Dette ses af evt. nye medlemmer.

Christine Jensen: Kan det være en mulighed at alle opslag skal godkendes af en administrator?

Jesper Holst Kristiansen: Det er bedre, at det fjernes, hvis der er noget der ikke er ok.

Hanne: Egne diskussioner må tages på egne profiler. Ikke på DSAH eller medlemssiden.

Anne Birgitte Schou: Det kan være svært for folk at overskue konsekvensen af hvad deres opslag udleder.

Annika: Er det en idé med 2 Facebook-grupper?

Marianne Tengstedt: Der findes én offentlig gruppe for DSAH og én gruppe kun for medlemmer af DSAH.

Annika: Er det bedre, at lave den officielle til en side i stedet for en gruppe?

Hanne: Skal folk der ikke agerer pænt i gruppen, evt. slettes?

Simone Nedergaard: Hvis man laver det om til en side, når den ikke ud til så mange folk, som en gruppe gør.

Anja: Tror det er nødvendigt, at opslag skal godkendes af administrator.

Christine Jensen: Melder sig gerne som administrator.

Marianne Tengstedt: Lad os lade det komme an på en prøve.

Afstemning for gruppe eller side – 16 for gruppe med administrator – vedtaget

Administrator: Sabrina Hoyer Nielsen og Hanne

Retningslinjer:

Overholdelse af dansk lovgivning samt Facebooks regler.
Mulighed for sletning af enkelte medlemmer ved gentagne negative opslag eller kommentarer.
Begrænset mulighed for opslag fra andre foreninger.
Ikke muligt for andre fotografer end officiel fotograf, at slå billeder op fra f.eks. Nationalt show.
Ingen køb og salg.
Administratorer kan slette opslag/kommentarer der er upassende.
Opslag fra medlemmer skal godkendes af administratorer.

 

8: Valg af medlem til FU + suppleanter

Mette Levorsen – på genvalg – valgt
Sabrina Hoyer Nielsen – 1. suppleant – valgt
Jesper Holst Kristiansen – 2. suppleant – valgt

 

9: Nedsættelse af showudvalg

Sidste års showudvalg bestod af FU, Sabrina Hoyer Nielsen og Christine Jensen.

Forretningsudvalg påtager sig opgaven igen – men ser meget gerne at flere folk melder sig til at hjælpe. Sabrina melder sig også gerne igen. Christine melder sig halvt.

Jesper Holst Kristiansen: Forslag til temaklasse uden løs hest.

Amatørklasser på nationalt show 2017 gjorde, at livestream mv. var muligt.

DSAH Cup over til rideklubben – mulighed for tilmelding på GO.

Anne Birgitte Schou vil prøve at nedskrive koncept til DSAH Cup.

Christine Jensen: Der mangler hjælpere til det nationale show, men især hjælpere til at hjælpe nye deltagere.

Anita Skou Henriksen: Der mangler informationsmøde

Simone melder sig som officiel fotograf igen i 2018.

 

10: Valg af revisor

Fu vil gerne have mulighed for at søge efter ny revisor.

 

11:

Bilag 3: 19 for (Aino er ankommet) – vedtaget

Bilag 4: 18 for – vedtaget – Nodic Open håber på amatørklasser igen i 2018. De modtager muligvis 10.000 euro fra European Breeders Trust. Håber på mere ridning. Er åbne for forslag til alternative klasser.

 

12:

ECAHO, WAHO og LU

WAHO – Marianne Tengstedt:

WAHO konference fravalgt af økonomiske årsager. Der var intet på dagsordenen der var ekstraordinær. Konferencen blev afholdt i Bahrain. Man kan finde nyhedsoversigt på WAHO’s hjemmeside. Lukket stambøger på verdensplan.

ECAHO – Marianne Tengstedt:

Der er løbende møder i ECAHO
Medlemstallene EU/Mellemøsten
Skal ECAHO opdeles? Omdøbes?
Der arbejdes hårdt på at komme hårdhændet behandling af hestene til livs
Der bruges meget tid på godkendelse af shows
Uddannelse af dommere, uddannelse af nationale dommere

Anne Birgitte Schou: Evaluering af afholdelse af EM?

Årligt møde i februar
Registreringsgrupper – evt. eliminering
Offentliggørelse af kataloger

Aino: Nedlæggelse af ECAHO og lave noget selv.

LU – Marianne Ladegaard:

MRSA – App, dok. mv.
Det er et ønske fra Trafikministeriet af stramme transportordninger

 

Marianne Ladegaard: Er det muligt at der på DSAH’s hjemmeside kan ligge dokumenter der kan downloades til brug for f.eks eksport eller lign.?

Annika:

Er PR udvalget interesserede i, at overtage FREKA webshop?
Tak for støtte til DSAH til det Fynske Dyrskue
Fyns Dyrskue får lov at blive

 

Lone Husted: Forslag til øget medlemstal?

Studierabat
Nedsættelse af kontingent med bestemt beløb til ”gammelt medlem” for hvert nyerhvervet medlem til foreningen
Medlemsrabat på forskelligt
Boks i toppen af hjemmesiden med ”Bliv medlem”, som springer i øjnene det samme man kommer ind på siden + den gode historie om, hvorfor man skal være medlem
Direkte link på Facebookside til indmeldelse via hjemmeside
Materiale til nye medlemmer
Hvad er forskellen på DSAH og Frieserforbundet (Det var vist noget med at folk var tvungne medlemmer)

 

WAHO trofæ:

CA Kova
Var den hest der fik flest forslag
Helena modtager trofæ på vegne af Jesper