Dagsordenen til den ordinære generalforsamling 2018.

 

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. FU’s årsberetning
4. Fremlæggelse af regnskabet med revisionspåtegning til godkendelse
5. Budget 2018/2019
6. Behandling af indkomne forslag
    FU forslag til vedtægts ændringer Bilag 1
7. Drøftelse af DSAH fremtid, visioner, strategi, arrangementer herunder Show.
8. Valg af medlemmer til FU samt suppleanter
     på valg er Marianne Tengstedt og Line Brunsgaard
9. Nedsættelse af nationalt showudvalg
10.Valg af revisor
11.Fremførelse og valg af arrangementer, samt godkendelse af indkomne arrangements forslag       – samt fordeling af midler fra DSAH´s puljer. Bilag 3

12. Eventuelt

Uddeling af WAHO trofæ

Bilag 1. VEDTÆGTSÆNDRING

 

4.1 Den årlige generalforsamling afholdes i oktober måned på et af FU fastsat sted.

Generalforsamlingen varsles skriftligt via e-mail til medlemmerne senest 4 uger før. For medlemmer, der ønsker det, fremsendes skriftlig indkaldelse pr. brev. 

 

Forsåles ændret til:

4.1 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned på et af FU fastsat sted.

Generalforsamlingen varsles skriftligt via e-mail til medlemmerne senest 4 uger før. For medlemmer, der ønsker det, fremsendes skriftlig indkaldelse pr. brev. 

 

Bilag 2. VEDTÆGTSÆNDRING


9.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

Forsåles ændret til:

9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet forelægges generalforsamlingen til

 

Bilag 3

 

Til DSAH

Ansøgning til Aktivitetspuljen

DSAH Rideklub ansøger hermed DSAH om 15.000 kr. fra Aktivitetspuljen til afholdelse af DM stævnet i forbindelse med et DSAH godkendt show 2019.

Midlerne forventes anvendt til betaling af dommere og banebyggere, billigere tilmeldingsgebyr og andre udgifter i relation til stævnet, som vil komme de deltagerende ekvipager til gode.

 

Vi håber på at I vil tilgodese vores ansøgning.

På forhånd mange tak fordi I vil behandle ansøgningen

 

Med venlig hilsen

På vegne af Bestyrelsen i DSAH Rideklub

Anita Skou Henriksen

Refferat af DSAH's ordinære generalforsamling 2018.

 

Marianne Tengstedt byder velkommen

1. Valg af dirigent:

1 A: Anita Skov blev valgt som dirigent
Dirigenten oplyste forsamlingen om at GF var varslet og indkaldt efter gældende regler ifølge foreningens vedtægter:

2. Valg af stemmetæller:

2A:  Stemmetæller blev René Bertelsen og Joy Johansen, (15 stemmeberettiget hvor af 2 fuldmagter)

3. Årsberetning fra Forretningsudvalget:

3A:  Årsberetningen blev sendt ud til alle medlemmer inden generalforsamlingen, så man havde mulighed for at læse den igennem. Og den blev taget til efterretning, da der ingen spørgsmål og indvendinger var.

4. Regnskab pr. 30.06.2015

4 A: Regnskab fremlagt af Line Brunsgaard. Der er en marginal fremgang i medlemstallet i DSAH. Årsresultat udviser et underskud på knapt 29.000. Der er i modsætning til tidligere år en umildbar sammenhæng mellem registreringsafgifter og registreringsindtægter. Der blev i 2016/17 registreret en del heste til forhøjet registreringspris, hvilket er en del af forklaringen på den store forskel fra 2016/17 til det omhandlede regnskabsår. Der blev fra salen spurgt til tilgodehavender og tab på debitorer hvilket er to sider af samme sag. DSAH fakturer alt når ydelsen bestilles mens ydelsen ikke leveres/sættes i gang før betalingen er modtaget. Da alle ydelser der bestilles indgår som indtægt/tilgodehavende det øjeblik de faktureres – DSAH har dog ikke haft en egentlig omkostning på ydelsen – fører dette til at foreningen rent regnskabsmæssigt har forholdsmæssigt store tilgodehavender og tab på debitorer. Der blev ligeledes spurgt til posten diverse udgifter, Nationalt show, note 3. Det show der figurærer i det netop aflagte regnskab er DSAH’s jubilæumsshow 2017. Diverse posten dækker over følgende poster: Show indslag, Telt, Kørsel hjælpere og officials, Arabian Horse Network, Rygnumre. Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.

5. Budget 2018/2019

I det fremlagte budget er indeholdt prisstigninger, de nye priser fremgår af DSAH’s hjemmeside. Budgettet blev godkendt. 

6: Behandling af indkomne forslag.                                                                  

Vedtægtsændrings forslag fremsat af FU
Bilag 1 Vedtaget med 15 stemmer
Bilag 2 vedtaget med 15 stemmer
Bilag 3 udsat til kommende generalforsamling
Bilag 4 Vedtaget med 15 stemmer

7: Drøftelse af DSAH’s fremtid.

Spørgsmål til GF Skal foreningen nedlægges? Hvem skal arrangere show?

Fra GF er der et ønske om flere medlemsaktiviteter i DSAH. Der bliver fra flere sider gjort opmærksom på, at der har været meget lidt opbakning til de mindre aktiviteter, som er blevet arrangeret de seneste år.

DSAH’s økonomi drøftes:

Jesper spørger: Hvem skal betale for DSAH’s medlems afgift til WAHO, ECAHO og SEGES, hvis DSAH fortsætter som hidtil.
Der er kun medlemmerne til at betale og den indtægt som foreningen har haft i tidligere ved aktiviteter. Jesper mener at, ikke-medlemmer kan, foruden deltage til det Nationale show, har samme glæde af DSAH. (Kontingent WAHO ca. 7.0; ECAHO ca. 10.0; LU ca. 6.0)
Ifølge EU regler må der ikke differentieres i registrerings afgifter.

Gunnar spørger: Kan der registreres andre steder? Kan der undersøges priser på registrering andre steder? Der burde være penge til det.

Ole svarer: Jeg synes vi skal passe på med at flytte registreringen andet sted hen, når vi har Marianne.

Anita: Det vil være en skam hvis vi ikke kan mødes i Danmark.

Lone: Der er nedgang i registrering. Vi er færre der vil avle, og færre til at betale regningen.

Tove Røy: Det er for rideklubben vigtigt at holde sammen med show og ridning, så det bliver hyggeligt.

Konklusionen er at GF ønsker foreløbig at videreføre DSAH i den nuværende form, at sammenhold skal styrke foreningen og at vi ved fælles hjælp skal prøve at skabe en fremtid med opbakning til foreningens aktiviteter.

8 : Valg af medlemmer til FU samt suppleanter.

Der var to medlemmer på valg, Line Brunsgaard og Marianne Tengstedt de modtog begge genvalg. Valget foregik ved håndsoprækning. L

Line og Marianne blev enstemmig valgt. Som suppleanter blev Joy Johansen og Sabrina Nielsen valgt.

9: Nedsættelse af nationalt showudvalg.
Forretningsudvalget vil koordinerer under forudsætning at der er bred opbakning til et kommende arrangement. Det blev foreslået at afholde Nationalt og Internationalt sammen.
Gunnar Husted foreslår at Line Brunsgaard og Marianne Tengstedt er i spidsen for arrangementet.

Carina Byrne spørger:  Skal det være Vilhelmsborg?

Marianne Tengstedt svarer: Det er meget nemt at være på Vilhelmsborg, da alt er til rådighed.
Lone Husted: Hvis det skal være internationalt show, skal det være et ordentligt sted.
Tove Røy: Skal vi nedsætte et showudvalg?

Dirigenten stiller GF spørgsmålet -  Hvem der har lyst til at være med i showudvalget.
Følgende personer melder sig som hjælper:

Ole Larsen vil tage sig af sponsorer og dato koordinering
Lone Husted vil hjælpe med sponsorer og markedsføring
Joy Johansen og Sabrina Johansen vil hjælpe med catering og klargøring inden showet.
Sabrina Nielsen vil være ansvarlig for VIP og hjælpe med catering i lighed med tidligere år.

Tommy Johansen vil hjælpe med det praktiske under showet

Jesper Holst Kristiansen vil hjælpe med forberedelsen inden showet

Janni Boritz vil hjælpe med det praktiske under showet
Joy Johansen foreslår Mette Levorsen og René Bertelsen.
Mette Levorsen: Det er vigtigt for os at der er flere hjælpere til alt det praktiske både under showet og specielt når showet er slut, så man ikke står tre mand og to børn som de sidste til at rydde op.

Christine Jensen spørger: Hvad skal der leves inden showet? Debat OG FORKLARING om emnet og det besluttes at der nedsættes en gruppe til forberedelse af showet 2019, med en plan som fremføres senest til generalforsamlingen april 2019.

 

Der har været en del kritik efter det Nationale show 2018, specielt på de sociale medier og hovedsagelig fra en specifik gruppe. De personer som har ydret sig, er inviteret til generalforsamlingen, men er ikke mødt op.
Marianne Tengstedt: Jeg er skuffet over den kritik der har været efter det Nationale show og specielt måden at gå efter specifikke personer på. Det kan og skal vi ikke finde os i.
Christine Jensen: Kritikken af den ene dommer er uretfærdigt, han dømte som de andre dommere på showet, når man kigger pointene igennem.
Ole Larsen: Jeg har snakket med dommeren. Han er hårdhudet. Kritisere man en dommer, skal man tænke over om man har kompetence til at vurderer sin egen hest i forhold til øvrige deltagende heste . Ole konkluderer at det tager tid at avle.
Jesper Holst: Vil I være medløber og ikke frontløber? foreslår at man udelukker hesten for usportslig opførsel.
Skal FU kunne udelukke kritisable medlemmer der ikke holder en sober tone vedrørende DSAH?
Der var en del debat om emnet og man konkluderede at:
GF er enige om ved fælles hjælp at bakke op om alm. god tone og optræden såvel før, under samt efter arrangementer, så vi kan få hyggen og glæden tilbage i fokus om vores dejlige heste. Der arbejdes videre med afholdelse af Nat/Int show på Vilhelmsborg samt dato.

Generalforsamlingen drøfter Vallensbæk showet:
Efter en debat fra flere forskellige sider om deltagernes oplevelser blev det besluttet at.

Mange ønsker Dk Open i Vallensbæk som et ECHAO affilieret show. GF ønsker at give arrangørerne af Dk Open et tilbud pr brev om økonomisk støtte til affiliering, så vi kan få flere heste med til showet, højne kvaliteten og at resultaterne dermed også kan bruges til videre kvalifikation.
Det blev besluttet at FU fremsender et brev til arrangørerne af Showet vedrørende ovenstående.

 

10: Valg af revisor.
Line Brunsgaard foreslog Dansk Revision, forslaget blev vedtaget

 

11: Fremførelse af indkomne arrangementsforslag – dette blev drøftet under punkt 6

Rideklubben søger om 15.000 kr. fra puljen.
Rideklubben meddeler at de ikke har råd til at være på Vilhelmsborg hvis der ikke kommer nogle flere sponsorater.
Ole Larsen: Jeg er ikke tilhænger af at DSAH sponserer 15.000,- kr. til Rideklubben. Ole siger at han er aldrig selv er blevet spurgt efter om han vil sponsere personligt og samtidig spørger han om, hvor mange sponsorer rideklubben har kontaktet. Ole foreslår at rideklubben skal arbejde mere for at få penge andre steder fra, ligesom som showdelen gør.

Kommentar fra forsamlingen til emnet:
Jesper Holst Kristiansen: Kan vi ikke bruge pengene på avlermiddagen i stedet, for at gøre aftenen mere hyggelig?
Gunnar Husted: konkluderer at et show koster meget. Han opfordre til noget mere optimisme.
Ole Larsen: jeg synes at rideklubben skal komme i gear.
Carina Byrne: det koster det samme for rytteren at deltage, vi skal støtte hinanden.
Line Brunsgaard gør opmærksom på at med den nuværende nøgle for omkostnings fordeling, vil rideklubben skulle betale en betraktelig mindre del af de samlede omkostninger hvis der afholdes nationalt og internationalt show sammen med DM.
Jesper Holst Kristiansen: hvor mange heste var der til DM i ridning? ca 50 var svaret

Dirigenten foreslår at der stemmes. Forslaget blev afvist med stemmefordelingen 1 for og 14 imod forslaget.

 

12: Eventuelt.

Christine Jensen er i gang med at skrive gamle showresultater ind digitalt til DSAH hjemmesiden og i den forbindelse ville hun gerne vide hvilke oplysninger der forventes at hun skriver på. Delpoint, hel stamtavle osv. Svaret var så mange oplysninger som er tilgængeligt.

 

Uddeling af WAHO trofæ:
Går i år til Louise Sowinski for hesten Lynet ox 4245 Hesten har i de sene år vundet mange fine titler på springbanen. 2 gange DM, 4. plads ved EM og mange flere fine sejre. Desværre kunne Louise ikke selv modtage trofæet idet hun var forhindret i at komme, så det vil blive fremsendt.

Marianne Tengstedt takkede de fremmødte for deres deltagelse og samtidig takkede Anita Skov for hun havde været dirigent på generalforsamlingen.