Generalforsamling i DSAH den 28. August 2021 – Bendiksensvej 3, 6740 Bramming

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. FU’s årsberetning
4. Fremlæggelse af regnskabet med revisionspåtegning til godkendelse
5. Budget 2021
6. Behandling af indkomne forslag herunder Vedtægtsændring af § 7 – Fremsendt af FU…
7. Bilag GF 1. Fremsendt af Trine Vinther
Bilag GF 2 - Fremsendt af Rene Bertelsen med flere.
Bilag GF 3 - Fremsendt af Alexandre Ege Siana
Bilag GF 4 – Fremsendt af M. Tengstedt
8. Udvælgelses af modtager af WAHO trofæ.
9. Valg af medlemmer til FU samt suppleanter
på valg er Marianne Tengstedt og Line Brunsgaard, de modtager genvalg
10.Nedsættelse af nationalt showudvalg 2022 – dato – sted.
11.Valg af revisor
12. Eventuelt

Referat af Generalforsamling
Marianne Tengstedt byder velkommen

1.Valg af dirigent
1 A: Marianne Tengstedt blev valgt som dirigent
Dirigenten oplyste forsamlingen om at GF var varslet og indkaldt efter gældende regler ifølge
foreningens vedtægter.

2.Valg af stemmetæller
2 A: Stemmetæller blev Trine Vinter og Jacqueline Hangaard Vinkler, ( 8 stemmeberettiget ingen fuldmagter)

3.Årsberetning fra Forretningsudvalget
3A.Årsberetningen blev sendt ud til alle medlemmer inden generalforsamlingen, så man havde mulighed for at læse den igennem. Og den blev taget til efterretning, da der ingen spørgsmål og indvendinger var.

4.Regnskab pr. 31.12.2020
4 A: Regnskabet er ligeledes udsendt i henhold til foreningens vedtægter. Regnskab blev fremlagt af Line Brunsgaard.
Der har i 2020 været en næsten general tilbage gang af alle aktiviteter der relaterer til registrering, avl. DSAH har oplevet en marginal tilbagegang i medlemstallet. Tilbagegangen i medlemstallet er dels udtryk for en generel trend i samfundet, men hænger også sammen med at der ikke har været afholdt show i DSAH, hvilket der kræver at udstillerene er DSAH medlem.
Regnskabet udviser en stigning i administrationsomkostninger. Forklaring af denne stigning kan henvises til note 5 i regnskabet, hvoraf det fremgår at næsten alle poster der udgør administrationsomkostninger er faldet i 2020. Stigningen i administrationsomkostninger kan henføres til at posten Tab på Debitorer i 2020. Udgiften er to en halv gang større en i 2019. Tabet er afskrivning af ikke indkomne sponsor indtægter fra show i 2018.
Der blev fra salen spurgt til tilgodehavender og tab på debitorer hvilket er to sider af samme sag. DSAH fakturer alt når ydelsen bestilles, mens ydelsen ikke leveres/sættes i gang før betalingen er modtaget. Da alle ydelser der bestilles indgår som indtægt/tilgodehavende i det øjeblik de faktureres – DSAH har dog ikke haft en egentlig omkostning på ydelsen. Derfor fører dette til at foreningen rent regnskabsmæssigt har forholdsmæssigt store tilgodehavender og tab på debitorer.
Regnskabet blev taget til efterretning.

5:Budget 2021
Der var ikke spørgsmål til det fremlagte budget.
Budget godkendt.

6:Behandling af indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændring (§7), bilag 1.
Line Brunsgaard motiverede forslaget til vedtægtsændringer med baggrund i det netop fremlagte regnskab. Det oprindelige indhold i vedtægternes §7, har den uheldige virkning, at det ”dræner” DSAH for midler i det tilfælde hvor foreningen har overskud – hvilket som tidligere omtalt ikke behøver at være udtryk for et faktisk opnået overskud (indtægt er bogført men ikke indkommet/betalt).
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

7:Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
Bilag 1 enstemmigt vedtaget
Bilag 2: For at søge tilskud/underskudsgaranti fra DSAH’s puljer kræves det ifølge vedtægterne at ansøger skal være medlem af DSAH. Der er desuden tradition for at der som minimum kræves et budget for det arrangement man ønsker at søge tilskud til. Line Brunsgaard gav i lighed med tidligere udtryk for at hvis et arrangement er tilbagevendende bør det også være et krav for at opnå tilskud/underskudsgaranti at der fremlægges et regnskab for tidligere afholdte arrangementer. Der var på generalforsamlingen stemning for at DSAH kan yde en underskudsgaranti hvis de omtalte forhold opfyldes.
Bilag 3: enstemmigt vedtaget forslagsstiller arbejder videre med forsalget
Bilag 4: enstemmigt vedtaget forslagsstiller arbejder videre med forslaget

8:Uddeling af WAHO Trofæ
Pga. af aflysning af div. arrangementer under covid-19, blev det besluttet at udsætte forslaget til den kommende generalforsamling 2022.

9:Valg af medlemmer til FU samt suppleanter
Der var to medlemmer på valg, Line Brunsgaard og Marianne Tengstedt de modtog begge genvalg. Valget foregik ved håndsoprækning.
Line og Marianne blev enstemmig valgt.

10:Nedsættelse af nationalt showudvalg
Forslag fra Marianne Andersen, Maise Traasdahl og Annette Siren om afholdelse på Sjælland i september – blev diskuteret alle var enige om opbakning og der arbejdes videre med forslaget
Forretningsudvalget vil være med til koordinerer. Det blev foreslået at afholde Nationalt og Skandinavisk og AJF Sammen.
Det blev beslutte at deltagelse i alle arrangementer afholdt af eller afholdt med støtte/godkendelse af DSAH kræver medlemskab af DSAH

11:Valg af revisor
Line Brunsgaard foreslog Dansk Revision, forslaget blev vedtaget

12:Eventuelt
Et årligt DSAH blad blev diskuteret og Mette Levorsen arbejder videre med projektet.
Forholdet mellem DSAH og DSAH Rideklub blev løseligt diskuteret. Trine Vinter tager kontakt til ride klubben med henblik på at kordinere et fælles arrangement.
Der bliver arbejdet på at gøre det muligt at bestille sit ejerskifte online. Det blev også diskuteret at tilbyde gratis/rabat på medlemskab af DSAH i forbindelse med ejerskifter. Det blev aftalt at tilbyde et medlemskab til reduceret pris til ”nye” personer der ejerskifter hest før 1 august og at tilbyde gratis medlemskab til ”nye” personer der ejerskifter hest senere på året.

Marianne Tengstedt takkede de fremmødte for deres deltagelse.