Generalforsamlings referat for år 2021

Referat fra generalforsamling i DSAH den 23. april 2022 Ullerslev forsamlingshus, 5540 Ullerslev
Formand Marianne Tengstedt bød velkommen
1: Valg af dirigent:
HRené Bertelsen blev valgt som dirigent
Dirigenten oplyste forsamlingen om at GF var varslet og indkaldt efter gældende regler ifølge foreningens vedtægter:

2: Valg af stemmetæller:
Stemmetæller blev Mia Hvid og Charina Byrne (17 stemmeberettiget)

3: Årsberetning fra FU:
Årsberetningen var udsendt til alle medlemmer inden generalforsamlingen. Årsberetningen blev taget til efterretning, der var ingen spørgsmål eller kommentar til beretningen.

4: Fremlæggelse af regnskab med revisionspåtegning til godkendelse
Regnskab fremlagt af Line Brunsgaard. DSAH’s regnskab 2021 udviser et resultat på kr.39.288 dette på baggrund af en væsentlig nedgang i medlemsantallet. Nedgangen skyldes i væsentlig grad at der i 2021 ikke blev afholdt show hvor deltagelse var betinget af medlemskab. Den væsentlige årsag til at der kunne præsenteres et overskud trods medlems tilbagegang er at der er foretaget en række tilbageførsler af tidligere afsatte beløb og et fald i administrationsomkostninger. Der var ingen kommentarer til regnskabet.

5: Budget 2022
I det fremlagte budget er indeholdt væsentlige prisstigninger der en direkte følge af prisstigninger fra DNA laberatoriet. De nye priser vil fremgår af DSAH’s hjemmeside.
Mia spurgte om det er kan betale sig at flytte DNA-analysen til et laboratorie i udlandet. Muligheden er tidligere undersøgt og det blev på daværende tidspunkt ikke vurderet at være en fordel. Fu vil igen undersøge priser og muligheder for DNA analyse i udlandet. At flytte DNA analysen til et andet laboratorie vil indebære et væsentligt større arbejde for registrator i opstartsfasen.
Da der er store prisstigninger på gentests vil DSAH fremadrettet sætte link på hjemmesiden til laboratorier der udfører SCID og CA test da disse kan udføres både hurtigere og billigere i udlandet. Det bliver således op til den enkelte ejer/avler at få lavet gentests og det vil ikke længere være muligt at få disse lavet gennem DSAH.

6: Behandling af indkomne forslag.
BILAG 1. til Fordeling af DSAH's overskud.

I henhold til DSAH's vedtægter § 7.3 påhviler det Forretningsudvalget at fremsætte forslag om fordeling af den frie del af DSAH's overskud på DSAH's generalforsamling.

Forretningsudvalget indstiller til generalforsamlingen at den tilbageværende af DSAH's overskud kr. 19.614 henlægges til DSAH's reserver.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved almindelig håndsoprækning.

Forslaget blev motiveret af Line og enstemmigt vedtaget af GF.

Saldo i DSAH’s Puljer er efter GF som følger:

Reserver DSAH 31.382
Ride aktiviteter 10.562
Showarrangementer 104.798
Medieaktiviteter 23.761
Øvrige aktiviteter 36.702

7: Udvælgelse af modtaget af WAHO trofæ 2021
MT informerede om at trofæet ikke har været uddelt siden 2018 på covid situationen, her gik det til Louise Sowinski for hesten Lynet ox 4245 Hesten som er en springhest. Forsamlingen blev opfordret til at indsende forslag som opfylder kriterierne for modtagelse af trofæet. Denne gang skal det være en hest som har gjort sig gældende i avl. Efterfølgende var der enighed om at der vil der blive lavet en afstemning på FB medlemssiden.
Desuden blev det besluttet at trofæet skal uddeles på National Championat show 2022

8 : ECAHO – WAHO – SEGES
MT informerede om hvad der var sket siden sidst
ECAHO har afholdt 2 AGM et i Frankfurt medio September 2021 og AGM i Abu Dhabi 24-25 Marts 2022
WAHO: der har ikke været afholdt møde, dog planlægges et GM til oktober 2022 i Jordan.
SEGES: 2 væsentlige til blev der informeret om 1. den nye købelov vedrørende heste. 2 registrering i CHR register.
Mia spørger til de nye regler i Danmark med hensyn til vaccination. Reglerne er en følger af fødevarestyrelsens fortolkning af en EU forordning og betyder at dyrlæger ikke længere må vaccinere heste halvårligt. Dette er i strid med både ECAHO’s og FEI’s regler for stævnestart. Emnet blev diskuteret og der arbejdes med at få gennemført en ændring af forordningen fra flere sider.

9 : Valg af medlemmer til FU samt suppleanter.
I år var der et FU medlemmer på valg, Mette Levorsen, som modtog genvalg. Fra forsamlingen blev Jane Morgan Sørensen foreslået. Mette Levorsen blev valgt til FU med 13 stemmer. Jane Morgan Sørensen blev valgt som 1. suppleant Jacqueline Hangaard blev valgt som 2 suppleant.

10: Nedsættelse af nationalt showudvalg 2022/23.
Nationalt Show udvalget 2022, showet vil blive afholdt den første weekend i september på Slagelse Ridecenter.
De fremmødte fra udvalget var Marianne Andersen, Maise Traasdal, Jan Jensen og Isa Eriksen de informerede om planlægningen og opfordre alle i foreningen til at støtte arrangementet. Alexandra frembragte ønske om at der vil være muligheder for afvikling af amatører klasser, og forslår at hestene stilles op først og traver til sidst. .Ole Larsen tilbød at sponsorerer amatør klasser med 4000,- kr. Showudvalget 2022 tog forslagne til efterretning og arbejder videre med dem.

SHOW 2023:
Det blev nedsat et udvalg som arbejder hen imod at afholde et Internationalt/Nationalt show Juni 2023 på Vilhelmsborg. Der blev udtrykt ønske om at ride delen fra DSAH rideklub også deltog. Maise Traasdahl og Carina Byrne vil forhører sig om dette kan blive en realitet.
Dirigenten stiller GF spørgsmålet - Hvem der har lyst til at være med i showudvalget.
FU, Jacqueline Vinkler, Alexandra Siana, Fanni Rye, Troels Larsen og Kim Hvid-Wraae tilbyder at være med i showudvalget.

11: Årsblad
Der er som nyt tiltag, udsendt et årsblad for året der gik 2021. Der har været stor opbakning til bladet og der laves igen et for 2022, som udsendes omkring nytår 2022/2023. Det vil være Mette der står for opsætningen af bladet, med hjælp til skrivning af artiklerne. Mette vil sørge for at samle artikler fra diverse arrangementer igennem året. Mia Hvid, Alexandra Siana, Trine Vinther og Fanni Rye tilbød at hjælpe med at skrive. Der opfordres til at støtte bladet gennem tegning af annoncer.

12: valg af revisor
Line Brunsgaard foreslår genvalg at Dansk Revision – forslaget blev vedtaget

13: Eventuelt.
Anika Buur Leth som står for forenings tøj informerede om nye regler og disse informationer vil blive lagt på DSAH Hjemmeside.
MT informerede om krususrækken som er planlagt i 2022/23 blandt andet med henblik på at uddanne nye dommere i DSAH. Kursus rækken er beskrevet i medlemsbladet, dog vil der komme individuel information til dem som på forhånd har tilmeldt sig. Desuden vil datoer for de enkelte moduler blive annonceret efterhånden som de bliver planlagt. Det blev besluttet at åbne de enkelte moduler for alle med interesse for araberhesten, dog vil der være en væsentlig besparelse for medlemmer af DSAH. For at komme i betragtning til den afsluttende prøve for optagelse på dommerlisten, skal man have fuldført alle moduler.

Marianne Tengstedt takkede de fremmødte for deres deltagelse og Rene for at havde været dirigent på generalforsamlingen