Generalforsamlings referat for år 2022

Referat fra generalforsamling i DSAH den 16. april 2023 Ullerslev forsamlingshus, 5540 Ullerslev
Formand Marianne Tengstedt bød velkommen

1: Valg af dirigent:
Mia Hvid blev valgt som dirigent.
Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.
Tilstede var 15 stemmeberettigede medlemmer og der var 1 fuldmagt.

2: Valg af stemmetællere.
Carina Byrne og Jesper Hyldegaard.

3. FU's Årsberetning
Årsberetningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Resultatet for 2022 udviser et beskedent overskud på kr. 8.440.
De senest år har der været stigninger på stort set alle udgiftsposter i DSAH mens prisen på de fleste ydelser DSAH tilbyder har været konstant. Samtidig er der gennem de sidste 10 år sket en markant nedgang i antallet af heste der registreres i DSAH. Disse ting sammenholdt gør det meget svært, økonomisk, at opretholde DSAH's selvstændige sekretariat og registratur.
Regnskabet er godkendt.

5. Budget 2023.
Budgettet er lagt ud fra at DSAH's sekretariat/registratur fortsætter uændret.
Marianne Tengstedt oplyser at hun ikke ønsker at fortsætte som sekretær/registrator i DSAH. Line Brunsgaard ønsker heller ikke at fortsætte som Kasser i DSAH. Deadline for begges ophør er 30/6-2023. Opgaven med at drive DSAH's sekretariat/registratur blev overtaget for ca. 10 år siden med det primære formål at generere et overskud til foreningen der kunne bidrage til foreningens andre aktiviteter. Arbejdet med at drive sekretariat/registratur er omfattende og tidskrævende og da det ikke under de nuværende omstændigheder er muligt at generere et fornuftigt overskud foreslås det at der tages kontakt til SEGES med henblik på at SEGES fremadreddet skal varetage DSAH's registrerings forpligtigelse.
En række forhold der bør indgå i en eventuel aftale med SEGES drøftes.
*Nye regler i forbindelse med importer
*WAHO, ECAHO medlemskab
*Betingelser omkring hingsteliste hos SEGES
*Priser generelt og i særdeleshed for hingsteejere
Det vedtages at SEGES kontaktes med henblik på at få lavet en fremtidig aftale. Alle der har ønsker til indholdet af en fremtid aftale kontakter sekretariat omkring disse.
Hvis SEGES varetager DSAH's registrering vil behovet for bogføring og regnskabsaflæggelse fremover blive yderst begrænset.
Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling så der er udarbejdet en handlingsplan og et grundlag for aftale med SEGES.

6. Behandling af indkomne forslag.
Billag 1.
Henhold til vedtægterne har forretningsudvalget stillet forslag om at den frie del af årets overskud henlægges til DSAH's reserver.
Forslaget blev vedtaget.
Billag 2.
DSAH fuldblod ledes af et forretningsudvalg (FU) på 3 medlemmer. Ifølge WAHO´s regler skal mindst 2/3 (2 medlemmer) af disse være avlere. (WAHO’s definition på en avler er en person, der ejer mindst én fuldblodsaraber-hoppe, der inden for de sidste 2 år, i denne ejers besiddelse, har fået føl).
Kun aktive medlemmer af DSAH fuldblod kan vælges til forretningsudvalget.

Rettes til DSAH Fuldblod ledes at et forretningsudvalg (FU) på 3 aktive medlemmer.


Motivationen for forslaget var fra FU at hverken Marianne eller Line har avlet føl inden for de sidste 2 år, så hvis disse to skulle fortsætte i forretningsudvalget - indtil en eventuel overdragelse til SEGES var på plads - krævedes en ændring af DSAH's vedtægter.
Efter kontakt til WAHO viser det sig midler tid at WAHO's vedtægter ikke længere indeholder ovennævnte definition af en avler.
Det fremsatte forslag ændres i overensstemmelse hermed til følgende:
DSAH fuldblod ledes af et forretningsudvalg (FU) på 3 medlemmer. Ifølge WAHO´s regler skal mindst 2/3 (2 medlemmer) af disse være avlere.
Forslaget er vedtaget med den ændrede ordlyd, og den fremtidige ordlyd af §3 er ovenstående.

7.WAHO, ECAHO, LU
DSAH har ikke deltaget i WAHO konference der blev afholdt i Oman på grund af omkostninger ved både rejse, ophold og deltager gebyr.
ECAHO afholder AGM i London slut i april og Marianne deltager.
Nomineringer til valg i ECAHO samt ECAHO's stilling nu og i fremtiden blev diskuteret.
Der blev gjort opmærksom på at alle hestehold nu skal være oprettet i CHR og alle heste skal tilknyttes.

9. Valg af medlemmer til FU samt suppleanter.
Marianne Tengstedt og Line Brunsgaard er genvalgt uden modkandidater.
Til suppleanter som fremadrettet er arbejdende medlemmer af FU dog uden stemmeret opstillede
Mia Hvid
Jacqueline Vinkler
Jane Morgan
1. Suppleant er valgt Mia Hvid
2. Suppleant er valgt Jane Morgan

10. Nedsættelse af showudvalg 2023/24
Punktet er udsat til en ekstraordinær generalforsamling.

11. Årsblad.
Materialet til bladet er klart men opsætning af bladet er strandet da redaktøren ikke har en computer, og det resterende forretningsudvalg mangler både evner og tid til at opsætte bladet. Ole Larsen foreslår at bladet udgives som en del af Show Kataloget, denne mulighed undersøges.
Maise Trasdahl spørger sin datter Alma om hun og Helena Byrne har mulighed for at hjælpe og hvis dette ikke er muligt vil Jane forhøre sig hos en bekendt.

12. Valg af revisor.
FU foreslår genvalg af Dansk Revision - genvalgt.

13. Eventuelt.
Trine spurgte på vegne af DSAH Ride klub om muligheden for at afholde EM i 2024 eller 2025.
Emnet blev diskuteret og Trine giver referat til DSAH Ride Klub.
Tak til dirigenten og de fremmødte medlemmer.