Vedtægter

for

Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH)

(Revideret april 2023)

 

§1

Formål

 

1.1 DSAH fuldblod har til formål at fremme og støtte avl og brug af fuldblodsarabere i Danmark. Foreningen skal endvidere i sit arbejde tilstræbe internationalt samarbejde med andre landes organisationer for avl af Fuldblodsarabere.

 

§ 2

Hjemsted mm.

 

2.1 Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formand for forretningsudvalgets adresse, eller en adresse udpeget af forretningsudvalget.

Foreningen er medlem af WAHO (World Arabian Horse Organization) og er forpligtet til at overholde denne organisations bestemmelser.

Foreningen benytter WAHO’s definition til bestemmelse af en fuldblodsaraber: EN FULDBLODSARABER ER EN HEST, DER STÅR I ENHVER STAMBOG ELLER ETHVERT REGISTER, DER ER OPFØRT AF WAHO SOM ACCEPTABELT.

 

§ 3

Forretningsudvalg

 

3.1 DSAH fuldblod ledes af et forretningsudvalg (FU) på 3 medlemmer. Ifølge WAHO´s regler skal mindst 2/3 (2 medlemmer) af disse være avlere. (WAHO’s definition på en avler er en person, der ejer mindst én fuldblodsaraber-hoppe, der inden for de sidste 2 år, i denne ejers besiddelse, har fået føl). Kun aktive medlemmer af DSAH fuldblod kan vælges til forretningsudvalget.

3.2 FU’s medlemmer vælges for en 2-årig periode på den årlige generalforsamling. 2 medlemmer er på valg i lige år og 1 i ulige år.

3.3 Der vælges to suppleanter på den ordinære generalforsamling. Suppleanter er valgt for 1 år ad gangen.

3.4 Kandidater til FU kan opstilles på generalforsamlingen.

3.5 Hvis en suppleant afløser et FU-medlem mellem to generalforsamlinger, fortsætter denne i det afgående FU-medlems valgperiode.

3.6 Valg til FU foregår på udleverede stemmesedler. Af de opstillede kandidater, som ikke opnår valg til FU, er de 2 med flest stemmer valgt som suppleanter.

3.7 FU konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Udvalget fordeler selv opgaverne.

3.8 FU udarbejder en forretningsorden, der beskriver fordelingen af arbejdsopgaverne.

Forretningsordenen meddeles medlemmerne.

3.9 Alle FU-sager afgøres med simpelt stemmeflertal.

3.10 Dagsordenen og protokollen fra møderne i FU opbevares hos formanden for FU.

3.11 FU varetager foreningens interesse i forhold til LU, WAHO samt ECAHO.

FU fastsætter regler for registrering og stambogsføring i overensstemmelse med WAHO's regler herfor.

Reglerne offentliggøres under titlen "Instruktioner for registrering og stambogsføring". FU kan nedsætte et registreringsudvalg, som assisterer FU i sager vedr. registrering samt udarbejdelse af stambøger.

FU administrerer en mindre aktivitetspulje på årligt kr. 10.000, som kan bruges til at støtte mindre arrangementer. Beløbet 10.000 fragår puljen ”øvrige aktiviteter” i § 7.1. Det er FU, som afgør hvilke arrangementer, som efter skriftlig ansøgning herom, kan få del i midler fra aktivitetspuljen. En hævelse af det årlige beløb på kr. 10.000 skal vedtages på generalforsamlingen.

FU fastsætter de nærmere detaljer for de vilkår, der skal gøre sig gældende for ansøgning om arrangementer samt ansøgning om tilskud jf. nærværende vedtægters §§ 4.2 og 7. FU sørger herefter for, at vilkårene kommer på DSAH’s hjemmeside således, at det her klart fremgår, hvad medlemmer skal gøre for at ansøge om afholdelse af arrangementer samt tilskud.

3.12 Takster og kontingenter fastsættes hvert år af FU. FU er budgetansvarlig. FU udarbejder således budget samt sørger for dettes overholdelse.

3.13 FU ansætter selvstændig konsulentbistand til registrering, stambogsføring, føring af medlemskartotek og regnskab - samt udsendelse af information til medlemmerne. FU udfærdiger en konsulentaftale, som til enhver tid skal overholde de på området gældende regler. Aflønningen af konsulentbistand skal ske efter fast honorar på basis af de enkelte arbejder, der skal udføres. Den egentlige aflønningsnøgle udarbejdes af FU.

3.14 FU sørger for indkaldelse samt afholdelse af den årlige generalforsamling jf. § 4. FU kan igennem året godkende afholdelse af show arrangementer med lavere status end National Championat, jævnfører ECAHO’s show pyramide.

 

§ 4

Generalforsamling

 

4.1 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned på et af FU fastsat sted.

Generalforsamlingen varsles skriftligt via e-mail til medlemmerne senest 4 uger før. For medlemmer, der ønsker det, fremsendes skriftlig indkaldelse pr. brev. 

4.2 Forslag til dagsordenen (herunder vedtægtsændringer), ansøgninger til arrangementer (herunder tilskud til arrangementer) skal være FU i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ansøgninger til arrangementer (herunder tilskud til arrangementet) skal indeholde en beskrivelse af arrangementet samt konkrete facts vedrørende arrangementet - herunder dato, sted, budget samt hvilket tilskud, der evt. ansøges om. Generalforsamlingen fastsætter de nærmere konditioner for, hvorledes tilskuddet skal ydes. Forslag, der ikke er på dagsordenen, kan ikke behandles.

4.3 Senest 7 dage før generalforsamlingen udsendes:

o FU’s årsberetning

o Regnskabet

o Indkomne forslag

o Ansøgninger til arrangementer

o Meddelelse om hvilke FU-medlemmer, der er på valg – og om de genopstiller eller ikke modtager genvalg.

4.4 Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. FU’s årsberetning.

4. Fremlæggelse af regnskabet med revisionspåtegning til godkendelse.

5. Budget for det pågældende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til FU samt suppleanter.

8. Nedsættelse af nationalt showudvalg.

9. Valg af revisor.

10. Fremførelse og valg, samt godkendelse af indkomne arrangements forslag –samt fordeling af midler fra DSAH´s puljer.

11 .Eventuelt.

4.5 På generalforsamlingen medbringer medlemmerne kvittering for kontingentbetaling, dagsordenen samt øvrige bilag vedrørende generalforsamlingen.

4.6 I alle foreningsspørgsmål har hvert aktivt medlem 1 stemme (medlemmer med familiemedlemskab har ligeledes kun 1 stemme). Passive medlemmer har ingen stemmeret. Ethvert medlem kan kun møde med én fuldmagt fra et andet medlem.

4.7 Såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker det, skal afstemninger på en generalforsamling foregå skriftligt.

4.8 I generelle foreningsspørgsmål er det simple stemmeflertal beslutningsdygtigt. Ved stemmelighed falder forslaget.

4.9 Til ændringer af vedtægter kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

4.10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

4.11 Generalforsamlingsprotokollen føres af konsulenten. Generalforsamlingsreferatet tilsendes dirigenten til udtalelse og godkendes efterfølgende af FU på førstkommende møde og udsendes til medlemmerne.

4.12 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt 2 af FU’s medlemmer eller 20 % af foreningens medlemmer ønsker det.

 

§ 5

Medlemmer

 

5.1 Som aktive medlemmer af DSAH fuldblod kan optages ejere af fuldblodsarabere. Som støtte- medlemmer kan optages venner af den arabiske hest.

5.2 Medlemmerne er forpligtiget til at overholde DSAH's regler. Ejere af heste, der registreres eller er registreret i DSAH, forpligter sig til at data vedrørende registreringen frit kan benyttes af DSAH til opfyldelse af selskabets formål, samt til opfyldelse af de forpligtelser, som DSAH ved sin tilslutning til SEGES (herunder Videncenter for Heste), ECAHO, WAHO etc., er underlagt. De registrerede data kan ikke efterfølgende kræves slettet.

5.3 Kontingentet opkræves og betales rettidigt inden 10. januar for det pågældende år.

5.4 Ophør af medlemskab

a. Udmeldelse, der foretages skriftligt til forretningsudvalget senest 3 mdr. før kalenderårets udløb.

b. Ved dødsfald

c. Ved kontingentrestance

d. Forretningsudvalget kan udelukke et medlem, hvis medlemmet ikke overholder foreningens regler, krænker foreningens anseelse, eller på anden måde ikke opfylder sine forpligtigelser over for foreningen. Udelukkelse kan appelleres skriftligt senest 14 dage før den førstkommende generalforsamling.

 

§ 6

DSAH Rideklub

 

6.1 Rideklubben skal være medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem af Rideklubben er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og bestemmelser – herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

6.2 Rideklubben skal have egen bestyrelse samt egne vedtægter og dermed selv stå for administrationen samt driften af Rideklubben.

6.3 Rideklubbens generalforsamling afholdes samme sted og i forlængelse af DSAH’s generalforsamling.

6.4 DSAH yder efter ansøgning fra Rideklubben økonomisk støtte til Rideklubben – efter afstemning herom på DSAH’s generalforsamling.

6.5 Såfremt DSAH yder tilskud til Rideklubben, forpligtes Rideklubben til en gang årligt at afholde DM for ox-arabere i forbindelse med et DSAH anerkendt show.
Stævnets afholdelse samt fastsættelse af DM titler besluttes alene af Rideklubben.

 

§ 7

Fordeling af DSAH’s overskud


7.1 30 % af DSAH’s overskud skal hvert år henlægges til reserverne med henblik på, til en hver tid at sikre DSAH's evne til at varetage opgaver omkring registrering af og føre stambog over fuldblodsaraberer i Danmark.

7.2 50% af DSAH's overskud fordeles hvert år af Generalforsamlingen. Overskudet fordeles mellem:

 

DSAH's Reserver

DSAH's Drift

DSAH's pulje til ride arrangementer.

DSAH's pulje til showarrangementer.
DSAH's pulje til medieaktiviteter.
DSAH's pulje til øvrige aktiviteter.

7.3 Forslag til fordeling stilles årligt til GF af FU.

7.4 DSAH Rideklub samt medlemmer af DSAH kan til DSAH’s generalforsamling ansøge om at få tilskud i henhold til ovenstående puljer.

Puljen til DSAH Rideklub kan udelukkende søges af DSAH rideklub. DSAH rideklub videre fordeler midlerne til DSAH ride arrangementer.

7.5 Såfremt en pulje ikke benyttes fuldt ud det ene år, overføres puljen til samme pulje til næste regnskabsår.

 

§ 8

Show – frivillig kåring


8.1 På den årlige generalforsamling nedsættes et nationalt showudvalg. Såfremt det ikke lykkedes på GF at nedsætte et udvalg, kan FU efterfølgende nedsætte et udvalg som afholder Nationalt Championats show med økonomisk støtte fra show puljen, på max 75 % af puljen.
8.2 Ved afholdelse af andre på generalforsamlingen godkendte shows, afholder DSAH udgiften til ECAHO fee.

 

§ 9

Regnskab


9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.. Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

§ 10

Tegning af foreningen


10.1 Foreningen tegnes af FU-formanden i forening med et FU-medlem.

 

§ 11

Opløsning


11.1 Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 mdr.’s mellemrum, og hvoraf mindst én skal være ordinær. Beslutningen skal på hver af disse generalforsamlinger vedtages med mindst 2/3 flertal.
Formue og aktiver skal ved evt. opløsning gå til et velgørende formål inden for foreningens område (Hestens Værn eller lignende). Dette skal besluttes samtidig med opløsningen.