Registrering henvendelse pr. 31/12-23 til SEGESDSAH Forening

Hjemsted for DSAH’s fuldblodsaraberafdeling er den til enhver tid værende formands adresse.

Alle sager vedrørende medlemskab af foreningen foregår ved henvendelse til bestyrelsen.
Ejerskifte og registrering af arabiske fuldblodsheste foregår ved henvendelse til SEGES.

Medlemskab

Medlemskab af foreningen står åben for ejere/lejere af arabiske fuldblodsheste, der er - eller ved optagelse bliver - godkendt til registrering.
Medlemskab kræves ikke for at kunne få heste registreret i DSAH’s stambog
Medlemskab kræves for at deltage i Nationalt Championat, dyrskuer og DSAH arrangementer.

Ejerskifte

Ved salget af en arabisk fuldblodshest registreret i DSAH har sælgeren pligt til at sende registreringsbeviset til ejerskifte til SEGES inden 30 dage fra salgsdatoen.
Registreringsbeviset skal være underskrevet samt påført fuldstændig navn, adresse samt evt. telefonnr. og mailadresse på den nye ejer.

Ved ejerskifte, der ikke er noteret i sekretariatet, skal der for at et senere ejerskifte godkendes, foreligge underskrevet erklæring fra samtlige ikke noterede ejere (mellemhandlere) om videresalget.

Ved udlejning af heste eller salg af heste på konto har udlejeren/sælgeren pligt til skriftligt at underrette sekretariatet herom.


Bedækning af arabiske fuldblodshopper med arabiske fuldblodshingste

Ejere/lejere af arabiske fuldblodshingste registreret i DSAH vil, fra hingsten er fyldt 24 måneder, kan oprette hingsten hos SEGES, såfremt at hingsten er registeret i DSAH

For lejede hingste eller hingste købt på konto skal der foreligge en underskrevet erklæring fra ejere om tilladelse til udlevering af bedækningsattester til lejeren/køberen, for at sådanne kan udleveres.Lejede udenlandske hingste skal registreres i DSAH/SEGES, inden de anvendes i avl, og der skal altid anvendes danske bedækningsattester. Sådanne hingste kan registreres som importerede heste eller som heste i transit.

Ved bedækning i udlandet af dansk registrerede hopper med udenlandske hingste skal der foreligge gyldig udenlandsk bedækningsattest, DNA oplysninger samt afstamningsoplysning (5-led) for hingsten fra det pågældende lands registratur.

Hvis der skiftes hingst i bedækningssæsonen, skal der gå mindst 42 dage imellem, og bedækningsattester for begge hingste skal indsendes. Vha. DNA bestemmelserne samt folingstidspunktet etc. vil det blive afgjort, hvem faderen er.

Bedækning af hopper af anden race med arabiske fuldblodshingste

Ved bedækning af hopper af anden race skal bedækningsattesterne rekvireres fra ”SEGES”. eller i det forbund hvor hingsten er avlsgodkendt. DSAH ox kan IKKE udleverer bedækningsattester til hopper af anden race, ej heller registrerer afkom fra disse.

Registrering og stambogsføring af danskfødte føl! Efter 31/12-23 henvendelse til SEGES

Føllet anmeldes inden 30 dage efter fødsel til SEGES. Anmeldes føllet senere end 30 dage udløses et forhøjet gebyr på følanmeldelsen. Anmeldelsen foretages på den nederste del af bedækningsattesten, som du har modtaget fra hingsteholder, da hoppen blev bedækket.
Det er jf. lov, avlers ansvar at føllet er følanmeldt maks. 10 mdr. gammel og identificeret senest 12 mdr. gammel. Der gælder særlige regler/lovgivning samt ekstra gebyre, hvis føllet anmeldes ældre end 10. mdr. gammel.

Når du har følanmeldt, sker dette fra DSAH:
Når du har følanmeldt dit føl ved at indsende bedækningsattesten, får du straks efter et brev fra DSAH med en bekræftelse på evt. godkendelse af navn, samt et mærkeskema + plast pose. Mærkeskemaet skal udfyldes af dyrlægen, som så samtidig chipmærker føllet og udtager en hårprøve til DNA.
Du kan vælge dyrlægen til at mærke dit føl, eller en af identitetsmærkeren fra SEGES. Tilmelding hos SEGES findes på deres hjemmeside.
Det er meget vigtigt, at dyrlægen udfylder skemaet korrekt, angiver hestens farve og aftegn samt tegner alle hestens hvirvler ind. Hvide aftegn med underliggende kødfarvet skind udfyldes med rød farve, øvrige aftegn omkranses med rødt. Husk at hesten skal chipmærkes i forbindelse med udtagelse af hårprøve eller allerede isat chip aflæses. Samtidig udtages der en hårprøve på min. 50-60 hår fra man eller hale, som puttes i den medsendte pose. Det er vigtigt at hårrødderne er med samt at hesten er tør når prøven tages.
Husk at krydse af om der ønskes SCID og CA test, samt om føllet ønskes udelukket fra konsum, samt underskrift på forsiden af mærkeskemaet.
Avler/ejer kan ejerskifte føl, uden gebyr hvis det sker i forbindelse med registrering.
DSAH udsteder hestepas og ejercertifikat på dit føl, når vi har modtaget :
Mærkeskema og hårprøve.
Når DSAH har modtaget besigtigelsen retur, vil der blive sendt en faktura på registrering og evt. SCID og CA, når betaling er registreret, vil hårprøven blive sendt til DNA analyse. Bemærk at betaling for registrering skal være DSAH i hænde, hurtigst muligt eller senest 9 måneder efter fødselsdatoen for at hesten kan forventes færdigregistreret i henhold til lovgivningen
Efter at DNA afstamningskontrollen er færdig vil der blive udfærdiget registreringsbevis samt hestepas, denne procedure tager min. 2- 3 måneder. Bemærk at ifølge ny lovgivning kan føl ikke transporteres fra fødselsstedet eller behandles med receppligtig medicin, uden hestepas.
Føllet er død/dødfødt, udfyld følanmeldelsen og indsendes til DSAH, der er ingen gebyr for indberetninger af døde føl
Som avler af føllet noteres den person, som ejer (var lejer af) hoppen på bedækningstidspunktet.

Hvis en hoppe bedækkes tidligere end det år, hvor hoppen fylder 3 år, vil føllet ikke blive registreret

Fødselsanmeldelse efter udenlandsk hingst/import i utero

Ved føl efter bedækning i udlandet samt føl importeret i moders liv (in utero) skal der foreligge gyldig udenlandsk bedækningsattest, DNA oplysninger samt afstamningsoplysning (5-led) for hingsten fra det pågældende lands registratur.
For føl importeret i moders liv skal moderen desuden være registreret i DSAH.
(Skulle de udenlandske bedækningsattester ikke indeholde plads til fødselsanmeldelsen, kan kopi af DSAH’s fødselsanmeldelse rekvireres i sekretariatet).
Ved registrering af afkom efter lejede hopper eller hopper købt på konto skal der foreligge en underskrevet erklæring fra ejeren om udlejningen/salget. Erklæringen skal desuden indeholde
oplysninger om, hvem der skal opføres som avler og ejer af eventuelle føl født i den pågældende periode. For udenlandske hopper gælder desuden, at disse skal registreres i DSAH som importerede heste eller som heste i transit.


Navngivning af føl

Intet navn vil blive godkendt, hvis dette allerede er brugt én gang til registrering af en arabisk fuldblodshest i DSAH.
Sådanne navne kan heller ikke godtages ved tilføjelse af cifre eller præfikser af nogen art.

Navne, der tidligere er anvendt for internationalt kendte arabere, kan ikke anvendes.
Navneskift kan ikke foretages, når hesten er registreret.

Anvendelse af stutterinavn eller initialer ved navngivning af føl kan lade sig gøre, såfremt stutterinavnet er anerkendt af DSAH, og engangsgebyret herfor er betalt. Anerkendelsen sikrer eneret på stutterinavnet i forbindelse med navngivning af føl i DSAH.

Navnet må maximum indeholde 28 karakter inc ophold.


Farve og aftegn

Farve- og aftegnbeskrivelsen bedes udfyldt efter pjecen: ”Farve og aftegn for arabiske fuldblodsheste”.(Pjecen kan rekvireres i DSAH).


Stambogsføring

Når hesten er registreret vil den automatisk blive stambogsført og opført i det det nationale register og samtidig i DSAH stambog.

Registrering og stambogsføring af importerede heste

Inden 3 mdr. fra importdatoen skal der ansøges om registrering i DSAH. Importdatoen dokumenteres ved udstedelsesdato på eksportcertifikatet evt. toldindførselspapirer.

Fra det udenlandske registratur skal følgende dokumenter foreligge og være korrekt udfyldt:
WAHO-eksportcertifikat, registreringsbevis, 5-ledet afstamningsoplysning (hvis registreringsbeviset ikke indeholder en sådan), blodtypecertifikat eller DNA-typecertifikat med afstamninskontrol.
Det udenlandske hestepas skal altid være i umiddelbar nærhed af hesten og er gældende resten af hestens levetid. Hvis den importerede hest ikke er ledsaget af/har et udenlandsk hestepas, skal/kan der udstedes et dansk hestepas.

Ansøgningen om importregistrering skal være ledsaget af en importbesigtigelseserklæring, som bekræfter hestens identitet mht. farve og aftegn etc. Importbesigtigelseserklæringen
udfyldes af en dyrlæge og underskrives af både dyrlæge og importør.
(Importbesigtigelseserklæringen samt pjecen ”Farve og aftegn for arabiske fuldblodsheste” kan rekvireres fra DSAH). I forbindelses med importbesigtigelsen udtager dyrlægen desuden hårprøver til DNA-typebestemmelse (samt evt. blodprøver til blodtypebestemmelse) med henblik på kontrol af de udenlandske oplysninger. Hvis hesten er chipmærket, skal dyrlægen i forbindelse med besigtigelsen aflæse chipmærket og DNA vil ikke være et krav.

Hvis navnet på den importerede hest tidligere er benyttet til en arabisk fuldblodshest registreret i DSAH, vil den importerede hest få tilføjet sit nationalitetsmærke efter navnet.
(Efter WAHO’s anbefaling benyttes her det internationalt anerkendte ISO-system).

For heste importeret fra EU samt heste, der tidligere har været registreret i DSAH, opkræves normalt registreringsgebyr. For alle øvrige importer vil der blive opkrævet importregistreringsgebyr.

Importerede heste får tilføjet et + i forbindelse med deres registreringsnummer og vil efter registreringen automatisk blive stambogsført og opført i stambogen.

For føl importeret i moders liv se følanmelder udenlandske hingste.

Importører rådes til at få afstamningsoplysningerne godkendt, før hesten købes og importeres.

For yderligere information se pjecen ”Import/Eksport”.

Eksport

Efter salget af en hest til udlandet har sælgeren pligt til at indsende registreringsbeviset til ejerskift/eksport i DSAH’s sekretariat. Registreringsbeviset skal være udfyldt i ejerregistreringen, underskrevet og det skal meddeles hvem der skal faktureres for eksporten. DSAH sender kun faktura til EU lande, eksporteres hesten ud af EU bliver eksportør automatisk faktureret.
Sekretariatet udfærdiger herefter de endelige eksportpapirer:
WAHO eksportcertifikat
Ejerskiftet registreringsbevis
5-leddet afstamningsoplysning
DNA-typecertifikat (evt. blodtypecertifikat) med afstamningskontrol.

De originale eksportpapirer sendes til køberlandets registratur, når eksportpapirerne er betalt.
Hvis hesten ikke er DNA-typebestemt, skal dette foretages, inden hesten eksporteres.

For yderligere information se pjecen ”Import/Eksport”.

Heste i transit

Ifølge WAHO’s regler kan heste, som opholder sig midlertidigt i Danmark (mindre end 6 mdr.), registreres som ”heste i transit”.

For heste i transit skal der foreligge WAHO eksportcertifikat med påtegningen ”Horse in Transit”, kopi af det udenlandske registreringsbevis/afstamtavle (i 5-led) samt kopi af DNA-typecertifikat og/eller blodtypecertifikat (med afstamningskontrol), erklæring fra den udenlandske ejer om, at hesten forventes at skulle opholde sig under 6 mdr. i Danmark.

Før hesten kan transitregistreres i DSAH, skal der desuden foreligge en korrekt udfyldt besigtigelseserklæring samt være foretaget DNA-typebestemmelse (evt. også blodtypebestemmelse) med henblik på identitetskontrol af hesten, medmindre hesten er chipmærket.
(Heste i transit registreres i øvrigt efter samme takster som importerede heste).

Lejeren (den ansvarlige for hesten her i landet) har PLIGT til at meddele sekretariatet, når heste i transit igen forlader Danmark eller hvis opholdet bliver af længere varighed end 6 mdr. – i så fald skal hesten registreres som en importeret hest.

Danske heste i udlandet

Dansk registrerede heste, som står i udlandet pga. udlejning etc. skal registreres i udlandet (evt. som heste i transit (under 6 mdr. varighed)) eller som importerede heste.
Proceduren samt taksterne vil være de samme som ved eksport af heste.

Ejeren har PLIGT til at meddele DSAH, når hesten genindføres samt sørge for den nødvendige dokumentation fra det udenlandske registratur.


Hestepas

Procedurer og regler for udstedelse af hestepas er publiceret i pjecen ”Sådan får du hestepas til din fuldblodsaraber”. (Pjecen kan rekvireres i DSAH’s sekretariat).


Kunstig insemination

”Reglerne for kunstig insemination for arabiske fuldblodsheste” kan rekvireres i DSAH’s sekretariat.


Ægtransplantation

Embryo-Transfer tillades. DSAH anbefaler dog max 3 skylninger pr. hoppe pr. år.

Importerede heste undfanget vha. ægtransplantation efter WAHO’s regler, kan registreres i DSAH.


Frysemærkning

DSAH har i perioden 1981-1998 foretaget frysemærkning af alle føl i forbindelse med registreringen. (Undtaget er kun føl eksporteret før frysemærkning kunne finde sted).

Frysemærkningsattesten indeholder de af dyrlægen noterede data vedr. frysemærkningen.

Vedr. frysemærkning i øvrigt se pjecen: ”Frysemærkning af arabiske fuldblodsheste”, som kan rekvireres i sekretariatet.

Frysemærkning af fuldblodsarabere i DSAH er ophørt fra og med 1999.

DNA-typebestemmelse

Fra og med 1999 DNA-typebestemmes alle heste i avl samt alle føl i forbindelse med identifikation og afstamningskontrol.
DNA-typecertifikatet udsendes til ejeren.
Sekretariatet fører et DNA-typekartotek.

Vedr. DNA-typebestemmelse i øvrigt se pjecen: ”DNA-typebestemmelse af arabiske fuldblodsheste”, (pjecen kan rekvireres i DSAH’s sekretariat).


Blodtypebestemmelse

I perioden 1985 – 1999 har DSAH anvendt blodtypebestemmelse i forbindelse med identifikation og afstamningskontrol af fuldblodsarabere.

Tab af registreringsbevis/omskrivning

Kopi af registreringsbevis kan mod gebyr fås ved ægte tab af originalen, ved at ejeren indsender en underskrevet erklæring om bortkomst af originalen. Udfyldning af besigtigelses-
erklæring og ny DNA-typebestemmelse kan i visse tilfælde komme på tale.
Den nye kopi påstemples ”KOPI/DUPLICATE”.

Omskrivning af ødelagte eller delvist ødelagte registreringsbeviser kan lade sig gøre mod indsendelse af originalen samt mod betaling af halvt registreringsgebyr.

Kastration

Hvis en hingst kastreres, bør ejeren meddele dette til DSAH’s sekretariat samt indsende hestens registreringsbevis og kopi af dyrlægeregningen.
Registreringsbeviset påstemples ”vallak/gelding”, hvorefter det returneres til ejeren.

Død


Når en hest dør, skal ejeren indsende registreringsbeviset til DSAH’ og hestepasset til SEGES.
Registreringsbeviset påstemples ”død/dead”. Ønskes registreringsbeviset retur vedlægges frankeret svarkuvert.

Dispensation

Bestyrelsen kan i særtilfælde give dispensation fra gældende regler:

Selskabet tror, at detaljerne, der er indeholdt i certifikaterne udstedt af samme, er korrekte, men holder sig ikke ansvarlige for nogen unøjagtigheder mht. indførslen i stambogen og
tilhørende tillæg samt registreringer.
Konstateres fejl eller udeladelser i ovennævnte sager, har medlemmerne pligt til uden ophold at underrette sekretariatet herom.

DSAH forbeholder sig ret til at afregistrere heste samt evt. efterkommere, hvis der konstateres fejl i afstamningen.